Kārsavas novada pašvaldība  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Vienības iela 49-10, Kārsava,   Kārsavas novads , kadastra numurs 68099000564 . Nekustamais īpašums sastāv no divu istabu  dzīvokļa 47,5 m² platībā, kā arī 4749/52198 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un divām palīgceltnēm . Nekustamais īpašums atrodas uz Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu draudzei piederošas zemes. 

  Persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, var iesniegt pieteikumu izsoles noteikumos paredzētajā kārtībā.

Izsole notiks  2020.gada 14.jūlijā  plkst.11.30 Kārsavas novada pašvaldības  sēžu zālē Vienības ielā 53 , Kārsavā, Kārsavas novadā.

 Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: EUR 3000,00(trīs tūkstoši  euro un 00 centi).

 Nodrošinājuma nauda:  10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 300,00 (trīs simti  euro un 00 centi).

Izsoles solis: EUR 100,00 ( viens simts euro un 00 centi).                                 

Reģistrācijas maksa: EUR 20,00 (divdesmit euro  un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, Reģ.Nr.90000017398, A/S Swedbank norēķinu kontā:LV58 HABA 0551 0189 87790  ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi „Nekustamā īpašuma Vienības iela 49-10, Kārsava, Kārsavas novads” nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa .

Pieteikumus par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020.gada 10.jūlijam   plkst.12.00 ,Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, 11.kabinetā –Komisijā vai e-pasts:dome@karsava.lv, pretendentiem personīgi , vai elektroniski nosūtot pieteikumu ar dokumentiem, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības  mājas lapā www.karsava.lv.

  Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Valentīnu Bļinovu pa tālruni  29238166.

doc-icon.pngPIETEIKUMS19.14 kB

doc-icon.pngIZSOLES NOTEIKUMI20.89 kB