Kārsavas novada pašvaldība , atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, izsola pašvaldībai piekrītošās neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68090030240, Malnavas ielā 43, Kārsavā, nomas tiesības.
Neapbūvētas zemes vienības platība 1,0274 ha, plānotā/atļautā izmantošana saskaņā ar attīstības plānu ir noteikta rūpniecības apbūves teritorija.

Zemes vienība tiek iznomāta būvmatriālu laukuma ierīkošanai ( ceļu būves materiālu: smilts , grants, šķmbu u.c.c.) uzglabāšanai.


Izsole notiks Kārsavas novada pašvaldības domes ēkas zālē 2020.gada 16.jūlija plkst.10:30.


Izsolē piedāvātās neapbūvētas zemes vienības izsoles sākumcena EUR 216,00 (divi simti sešpadsmit euro un 00 centi) gadā bez pievienotās
vērtības nodokļa. Papildus nomas maksai nomniekam ir pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli un pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.pantam , Nomnieks sedz izdevumus , kas radušies Iznomātājam ar Zemesgabala novērtēšanu, tas ir pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summa, kas ir EUR 157,30 ( viens simts piecdesmit septiņi euro un 30 centi).
Nomas tiesību izsoles solis ir EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi) .

Lai piedalītos izsolē, no izsoles pasludināšanas dienas Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā:www.karsava.lv.līdz 2020.gada 10.jūlijam plkst.15.00 Kārsavas novada pašvaldībā Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā- Komisijā vai e-pasts:dome@karsava.lv ,pretendentiem personīgi, vai elektroniski nosūtot pieteikumu ar dokumentiem, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu.

Izsoles noteikumi

Pieteikums

Izsoles komisijas kontaktpersons: Valentīna Bļinova ( tālrunis 29238166) vai Anna Orinska (tālrunis 29243612).