Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu, kurā noteikts, ja nodokļu maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumus par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā,  paziņojam, ka Kārsavas novada pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Nr.p.k Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, dzimšanas dati Dokumenta veids Dokumenta numurs Dokumenta izdošanas datums Dokumenta glabāšanas laiks
1. Gunārs Kadakovskis, dzim. 12.12.1979. Lēmums-izpildrīkojums 14. & 8.21. 24.09.2020. 10 gadi
2. Ivars Tribuks, dzim.23.09.1972. Lēmums-izpildrīkojums 14. & 8.22. 24.09.2020. 10 gadi
3. Atis Bleive, dzim. 07.04.1988. Lēmums-izpildrīkojums 14. & 8.23. 24.09.2020. 10 gadi

Ar pieņemtajiem lēmumiem nodokļu maksātāji var iepazīties Kārsavas novada pašvaldībā, Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā. Tālrunis informācijai 20221777.