Kārsavas novada pašvaldība pārdod  trešajā mutiskajā izsolē  ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Vienības iela 36A-2, Kārsava,  Kārsavas novads , kadastra numurs 6809 900 0576.

Nekustamais  īpašums  sastāv no divu istabu  dzīvokļa 49 m² platībā, kā arī 4882/53474 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 68090010018001),  kā arī inženierkomunikāciju un labiekārtojuma kopuma, kas atrodas objektā un ir ar to nesaraujami saistīts.

Izsole notiks 2021.gada 21.jūlijā plkst.10.00, Kārsavas novada pašvaldības domes sēžu zālē, Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā.

 Nekustamā īpašuma atsavināšanas  cena  (izsoles sākumcena)   EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro 00centi)

 Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 200,00 ( divi simti euro 00centi)

Izsoles solis –  EUR 100,00( viens simts euro un 00 centi).

Reģistrācijas maksa- EUR 20,00 (divdesmit euro  un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000017398,  juridiskā adrese -Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, A/S Swedbank norēķinu kontā: LV58 HABA 0551 0189 87790  ar diviem atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi: “NĪ kadastra numurs  6809 900 0576, izsoles nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa”.

 Pieteikumus par piedalīšanos izsolē (ar pievienotiem dokumentiem) pretendentiem jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2021.gada 13.jūlijam plkst. 15.00, personīgi-Vienības ielā 53, Kārsavā- domes ēkas 2.stāvā 14.kab., pa pastu  vai elektroniski,  nosūtot pieteikumu,  kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: dome@karsava.lv.

Izsoles noteikumi un pieteikuma veidlapa –pielikumā, pašvaldības mājaslapā www.karsava.lv.

 Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš sazinoties ar Pēteri Laganovski pa tālruni 29435813.

doc-icon.png Pieteikuma veidlapa 18.12 kB

doc-icon.png Izsoles noteikumi 28.janvāris17.69 kB

doc-icon.pngIzsoles noteikumi 27.maijs55.79 kB