Kārsavas novada pašvaldība pārdod  trešajā mutiskajā izsolē  ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- Bērzu iela 1-3, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov., kadastra numurs   6854 900 0012.

 Nekustamais  īpašums, kadastra numurs 6854 900 0012, sastāv no  trīs istabu  dzīvokļa 80,2m² platībā, kā arī 654/14130 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas          (kadastra apzīmējums 6854 004 0225 011), trīs palīgceltnēm ( kadastra apzīmējumi 6854 004 0225 012,  6854 004 0225 013, 6854 004 0225 014) kā arī inženierkomunikāciju un labiekārtojuma kopuma, kas atrodas objektā un ir ar to nesaraujami saistīts.

Izsole notiks 2021.gada  20.jūlijā plkst. 9.00, Kārsavas novada pašvaldības domes sēžu zālē, Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā ( izmaiņu gadījumā pretendenti tiks informēti papildus).

 Nekustamā īpašuma atsavināšanas  izsoles sākumcena -EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro 00centi).

 Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas- EUR  100,00 ( viens simts euro 00centi).

Izsoles solis –  EUR 100,00( viens simts euro un 00 centi).

Reģistrācijas maksa- EUR 20,00 (divdesmit euro  un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, reģ.Nr.90000017398,  juridiskā adrese -Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, A/S Swedbank norēķinu kontā: LV58 HABA 0551 0189 87790  ar diviem atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi: “NĪ kadastra numurs 6854 900 0012, izsoles nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa”.

 Pieteikumus par piedalīšanos izsolē (ar pievienotiem dokumentiem) pretendentiem jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2021.gada 13. jūlijam plkst. 15.00, personīgi-Vienības ielā 53, Kārsavā- domes ēkas 2.stāvā 14.kab., pa pastu vai elektroniski,  nosūtot pieteikumu,  kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: dome@karsava.lv.

Izsoles noteikumi un pieteikuma veidlapa–pielikumā, pašvaldības mājaslapā www.karsava.lv.

 Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš sazinoties ar Anatoliju Posredņikovu pa tālruni 29485760.

doc-icon.pngPieteikums18.70 kB

doc-icon.pngGROZĪJUMI IZSOLES NOTEIKUMOS  25.marts 14.41 kB

doc-icon.pngGROZĪJUMI IZSOLES NOTEIKUMOS 27.maijs  56.21 kB