Ar Kārsavas novada pašvaldības domes 26.04.2018. lēmumu (prot. Nr.5.,5..&) tika nolemts iznomāt uz laiku līdz 2022. gada 31. decembrim, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekrītošās lauku apvidus teritorijas zemes vienības:

  • 6868 001 0043 – 0,76 ha platībā;
  • 6868 009 0520 – 0,39 ha platībā;
  • 6868 009 0419 – 0,15ha platībā;
  • 6868 009 0491 – 0,61ha platībā;
  • 6868 009 0474 – 0,15ha platībā;
  • 6872 003 0067 – 3,3 ha platībā;
  • 6872 005 0133 – 0,4 ha platībā;
  • 6872 005 0149 -0,4ha platībā;
  • 6872 005 0180 – 0,26 ha platībā;
  • 6872 005 0228 – 2,2 ha platībā.

un Kārsavas novada lauku teritorijā esošo rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6870 006 0383-0,81 ha platībā.

Pieteikties uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienību nomu var līdz 2018. gada 15. maijam, iesniedzot Kārsavas novada pašvaldībai adresētu  nomas pieteikumu, kurā norādīta sekojoša  informācija:

– fiziskām personām – pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, telefona numurs, e-pasta adrese;

– juridiskām personām – pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, telefona Nr., e-pasta adrese, informācija par juridisko personu pārstāvošo personu.

Informācija par iznomājamās  zemes vienības atrašanās vietu ērti atrodama interneta adresē – www.karte.lad.gov.lv, www.kadastrs.lv.

doc-icon.pngPieteikuma forma12.96 kB

 

Anna Orinska
Zemes lietu vecākā speciāliste
tālrunis darba laikā – 65733135, 29243612