Saskaņā ar Kārsavas novada pašvaldības domes 2020.gada 25.jūnija  lēmumu  tiek nodota nomas tiesību izsolei Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Mērdzenes pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0183 daļa- lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,5ha platībā.

Iznomājamās lauksaimniecības zemes sākuma nomas maksa bez pievienotās vērtības nodokļa ir 155,00 eiro.

Nomas termiņš – līdz 2031.gada 31. decembrim.

Izsole notiks 2020.gada 16.jūlijā Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā (1.stāvā), Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas nov.

Izsoles noteikumi –pielikumā.

Pieteikties uz minētās lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoli var līdz 2020.gada 10.jūlijam, iesniedzot Kārsavas novada pašvaldībai adresētu  nomas pieteikumu, kurā norādīta sekojoša  informācija:

– fiziskām  personām – pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, telefona numurs, e-pasta adrese;

– juridiskām personām – pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, telefona Nr., e-pasta adrese, informācija par juridisko personu pārstāvošo personu.

Idoc-icon.pngnformācija par iznomājamo  zemes vienības daļu –izsoles noteikumi.760.68 kB

doc-icon.pngPieteikuma forma15.27 kB

Anna Orinska,
Zemes lietu vecākā speciāliste
t. darba laikā – 65733135, 29243612.