Kārsavas novada dome 2020. gada 23.aprīlī pieņēma lēmumu (protokols Nr. 8, 38.§) “Par Kārsavas novada teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, tika pieņemti MK rīkojums, kas noteica, ka ārkārtas situācijas laikā esošās publiskās apspriešanas tiek apturētas. Kārsavas novada dome pieņēma lēmumu, uzskatīt publisko apspriešanu par nenotikušo, veikt labojumus teritorijas plānojuma grozījumu redakcijā un uzsākt sabiedrisko apspriešanu, līdzko tas ir iespējams.

Publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti un nepieciešamības gadījumā iestrādāti Teritorijas plānojuma grozījumos. Dokumenti ar veiktajiem labojumiem atkārtoti tiks piedāvāti publiskai apspriešanai.

Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas publiskā apspriešana tiks organizēta no 2020. gada 30.jūnija  līdz 28.jūlijam.

Dokumentu materiāli būs apskatāmi Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā, pašvaldības mājaslapā www.karsava.lv sadaļā “Teritorijas plānojumi” un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Grozījumu kartes

 Publiskas apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 23.jūlijā plkst. 10.00 Kārsavas novada pašvaldības domes zālē, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt visās Kārsavas novada pašvaldībā: Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV – 5717, vai arī elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@karsava.lv.

Par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu atbildīgā amatpersona – Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektors- Toms Vorkalis.

Jautājumos un priekšlikumos aicinām sazināties ar teritorijas plānotāju Mārīti Romanovsku, marite.romanovska@inbox.lv.