Kārsavas novada dome 2020. gada 27.augustā pieņēma lēmumu (protokols Nr. 12, 3.§) “Par Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumu redakcijas versijas 3.0 nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Iepriekš notikušās publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju nosacījumi un  priekšlikumi tiks izvērtēti un nepieciešamības gadījumā iestrādāti Teritorijas plānojuma grozījumos. Dokumenti ar veiktajiem labojumiem atkārtoti tiek piedāvāti publiskai apspriešanai.

Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas publiskā apspriešana tiks organizēta no 2020. gada 29.septembra  līdz 26.oktobrim.

Dokumentu materiāli būs apskatāmi Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā, pašvaldības mājaslapā www.karsava.lv sadaļā “Teritorijas plānojumi” un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 Publiskas apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 15.oktobrī plkst. 11.00 Kārsavas novada pašvaldības domes zālē, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt visās Kārsavas novada pašvaldībā: Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV – 5717, vai arī elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@karsava.lv.

Par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu atbildīgā amatpersona – Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektors- Toms Vorkalis.

Jautājumos un priekšlikumos aicinām sazināties ar teritorijas plānotāju Mārīti Romanovsku, marite.romanovska@inbox.lv.