Kārsavas novada dome 2020. gada 27. februārī pieņēma lēmumu (protokols Nr. 3, 14.§) “Par Kārsavas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Pirmās publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti un nepieciešamības gadījumā iestrādāti Teritorijas plānojuma grozījumos. Dokumenti ar veiktajiem labojumiem atkārtoti tiks piedāvāti publiskai apspriešanai.

Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas publiskā apspriešana tiks organizēta no 2020. gada 16.marta  līdz 15.aprīlim.

Dokumentu materiāli būs apskatāmi Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā, pašvaldības mājaslapā www.karsava.lv sadaļā “Teritorijas plānojumi” un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 Publiskas apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 15.aprīlī plkst. 14.00 Kārsavas novada pašvaldības domes zālē, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt visās Kārsavas novada pašvaldībā: Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV – 5717, vai arī elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@karsava.lv.

pdf-icon.pngKĀRSAVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2012.– 2024. GADAM I SĒJUMS PASKAIDROJUMA RAKSTS5.73 MB

pdf-icon.pngTeritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi151.19 kB

pdf-icon.pngIV SĒJUMS STRATĒĢISKAIS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS VIDES PĀRSKATS1.21 MB

pdf-icon.pngKĀRSAVAS NOVADA TERITORIJAS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
BOZOVA
1.12 MB

pdf-icon.pngKĀRSAVAS NOVADA TERITORIJAS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
GOLIŠEVA
1.07 MB

pdf-icon.pngKĀRSAVAS NOVADA TERITORIJAS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
KĀRSAVA
2.39 MB

pdf-icon.pngKĀRSAVAS NOVADA TERITORIJAS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
MALNAVA
1.50 MB

pdf-icon.pngKĀRSAVAS NOVADA TERITORIJAS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
MEŽVIDI
1.37 MB

pdf-icon.pngKĀRSAVAS NOVADA TERITORIJAS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
MĒRDZENE
1.31 MB

pdf-icon.pngKĀRSAVAS NOVADA TERITORIJAS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
OTRIE MEŽVIDI
1.27 MB

pdf-icon.pngKĀRSAVAS NOVADA TERITORIJAS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
PUDINAVA
1.22 MB

pdf-icon.pngKĀRSAVAS NOVADA TERITORIJAS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
SALNAVA
1.14 MB

pdf-icon.pngKĀRSAVAS NOVADA TERITORIJAS FUNKCIONĀ LAIS ZONĒJUMS
GOLIŠEVAS PAGASTS
6.73 MB

pdf-icon.pngKĀRSAVAS NOVADA TERITORIJAS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
MALNAVAS PAGASTS
14.46 MB

pdf-icon.pngKĀRSAVAS NOVADA TERITORIJAS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
MEŽVIDU PAGASTS
9.12 MB

pdf-icon.png KĀRSAVAS NOVADA TERITORIJAS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
MĒRDZENES PAGASTS
6.22 MB

pdf-icon.pngKĀRSAVAS NOVADA TERITORIJAS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
SALNAVAS PAGASTS
11.06 MB

Māris Kulešs
Par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu atbildīgā amatpersona – Kārsavas novada pašvaldības ekonomists-