Ar Kārsavas novada pašvaldības domes  26.01.2017. lēmumu (prot. Nr.2.,9.&)  tika nolemts iznomāt uz laiku līdz pieciem gadiem, bez apbūves tiesībām,  lauksaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekrītošās lauku apvidus  un pilsētas teritorijas zemes vienības, saskaņā ar šim lēmumam pievienoto iznomājamo zemes vienību sarakstu (Pielikums Nr.1).

Pašvaldības zemes vienības tiek iznomātas ar noteikumu, ka, izmantojot lauksaimniecības produkcijas ražošanai pilsētā un pagastu ciemos esošās zemes vienības, nedrīkst lietot ķīmiskos mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļus.

Pieteikties uz pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību nomu var līdz 2017 .gada 17. februārim, iesniedzot Kārsavas novada pašvaldībai adresētu  nomas pieteikumu, kurā norādīta sekojoša  informācija:

  • fiziskām  personām – pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, telefona numurs, e-pasta adrese;
  • juridiskām personām – pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, telefona Nr., e-pasta adrese, informācija par juridisko personu pārstāvošo personu.

Informācija par iznomājamās zemes vienības atrašanās vietu ērti atrodama interneta adresē – www.karte.lad.gov.lv

doc-icon.pngPieteikuma forma12.99 kB

doc-icon.pngPielikums Nr.116.64 kB

 

Zemes lietu vecākā speciāliste Anna Orinska,
tālrunis darba laikā – 65733135, 29243612

Zemes lietu speciāliste Ludmila Krišāne
tālrunis darba laikā – 65707363, 65728268, 26143408