Kārsavas novada dome 2018. gada 25. janvārī pieņēma lēmumu Nr.1., 29 § „Par Kārsavas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu”, ir apstiprināts darba uzdevums un izstrādes termiņi.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas tiek izstrādāts 7 gadu laika periodam.

Programmas izstrādes uzdevumi:

  1. Definēt novada vidējā termiņa stratēģiskos mērķus un rīcību kopumu, finanšu resursu, atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;
  2. Izvērtēt un ņemt vērā Latgales plānošanas reģiona spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un blakus esošo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus;
  3. Apzināt, izvērtēt un ņemt vērā jau izstrādātos Kārsavas novada plānošanas dokumentus, uzsāktos un plānotos infrastruktūras investīciju projektus;
  4. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē.

Dokumenta izstrādi veiks Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļa, kā arī apstiprinātā Darba grupu un pieaicinātie konsultanti.

Attīstības programmas izstrāde ilgs līdz 2018. gada oktobrim.

Ar esošo Attīstības programmu var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā www.karsava.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstības plānošana.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties:

  1. Piedaloties pašvaldības organizētajā aptaujā: no 2018. gada aprīlis – maijs (aptaujas pieejamas novada mājas lapā, Domes ēkā, Attīstības nodaļā, novada bibliotēkās, pagastu pārvaldēs un skolās);
  2. Piedaloties publiskajā apspriešanā (plānotais laiks 2018. gada septembris – oktobris);
  3. Piedaloties publiskās apspriešanas sanāksmē (plānotais laiks – 2018. gada oktobris).

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Mārīte Romanovska mob.tālr.: 26869560, e-pasts: marite.romanovska@inbox.lv.

Aicinām ikvienu iesaistīties Kārsavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādē!