Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam.

Publicēts: 2017. gada 28. augusts.

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: kūdras ieguves platības paplašināšana Kārsavas novada Goliševas pagasta kūdras atradnē „Kalnasalas(Beržovkas) purvs”, Kārsavas novads, Goliševas pagasts, nekustamais īpašums „Beržovkas purvs” (kadastra numurs 6854 002 0065, nomas zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 6854 002 0065 8002), kūdras atradne „Kalnasalas (Beržovkas) purvs” teritorija.

Ierosinātājs: SIA „RT Būve” reģ.Nr. 40103363098, „Tiltiņi”, Antonovka, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV-5704.

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2016. gada 29. februārī, lēmums Nr. 50, 2017. gada 10. jūlijā ir izstrādāts kūdras atradnes ”Kalnasalas (Beržovkas) purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums. Sabiedriskās apspriešanās notika no 2017.gada 20. jūlijā līdz 2017. gada 21. augustam. Aktualizēts ziņojums par kūdras ieguves platības paplašināšanu Kārsavas novada Goliševas pagasta kūdras atradnē „Kalnasalas (Beržovkas) purvs” tika iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2017. gada 24. augustā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „RT Būve” reģ. Nr. 40103363098, „Tiltiņi”, Antonovka, Goliševas pag., Kārsavas nov., LV-5704.

Informācija par ziņojumu:
Ar IVN ziņojumu var iepazīties Kārsavas novada domes telpās (Otrā stāvā pie sekretāres,darba laikā (Darba dienās 8:00– 12:00 un 12:30-16:30), Vienības 53, Kārsava,Kārsavas novads, LV-5717).

SIA “RT Būve” kontakta tālrunis 22322776 (Haralds Krievs).

www.rtbuve.lv