doc-icon.pngKārtība par Ziemassvētku paciņu piešķiršanu bērniem un skolēniem Kārsavas novadā52.48 kB

doc-icon.pngInterešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu21.95 kB

doc-icon.pngLicencēšanas nolikums-pielikumi65.50 kB

doc-icon.pngKārsavas novada domes iekšējie noteikumi “Trauksmes celšana”74.41 kB

pdf-icon.pngPersonas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, novēršanas un paziņošanas kārtība224.29 kB

pdf-icon.pngKārtība par Kārsavas novada izglītības iestāžu labāko izglītojamo (individuālo sasniegumu) izvirzīšanu113.08 kB

pdf-icon.pngMācību priekšmetu olimpiāžu un Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences uzvarētāju apbalvošanas kārtība 206.33 kB

doc-icon.pngTirgus izpētes kārtība Kārsavas novada pašvaldībā80.31 kB

pdf-icon.pngKārsavas novada pašvaldības Darbinieku novērtēšanas nolikums456.44 kB

pdf-icon.pngPar grozījumiem “Kārsavas novada pašvaldība iestāžu amatpersonu un darbinieku Atīdzības nolikums” 2019.g 19.decembris366.41 kB

pdf-icon.pngPar grozījumiem “Kārsavas novada pašvaldība iestāžu amatpersonu un darbinieku Atīdzības nolikums” 2019.g. 24.janvāris48.88 kB

pdf-icon.pngKārsavas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku Atlīdzības nolikums215.39 kB

pdf-icon.pngPar transporta izmantošanu Kārsavas novada pašvaldībā154.36 kB

pdf-icon.pngKārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu, profesionālās ievirzes iestādes pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, no pašvaldības budžeta apmaksātās likmes un apmaksa par likmi303.18 kB

doc-icon.pngNolikums par apbalvojuma „Kārsavas novada goda pilsonis” piešķiršanu77.50 kB

doc-icon.pngMedību platību noteikumi52.91 kB

doc-icon.pngKārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes nolikums97.00 kB

doc-icon.pngMalnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde ,,Sienāzītis” nolikums27.73 kB

doc-icon.pngKārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta nolikums208.50 kB

doc-icon.pngValsts budžeta mērķdotāciju sadale pedagogiem54.16 kB

doc-icon.pngKārsavas novada pašvaldības ētikas kodekss107.50 kB

doc-icon.pngNolikums par kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem15.53 kB

doc-icon.pngKārsavas novada pašvaldības starpinstitucionālās komandas sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā54.03 kB

pdf-icon.pngJauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa ‘STEP UP!’’ projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums123.44 kB

pdf-icon.pngGoliševas kultūras nama nolikums358.71 kB

pdf-icon.pngKārsavas kultūras nama nolikums178.02 kB

pdf-icon.pngKārsavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums403.41 kB

pdf-icon.pngAdministratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijas nolikums296.12 kB

pdf-icon.pngKārsavas novada pansionāta Mūsmājas nolikums173.84 kB

pdf-icon.pngKārsavas novada pašvaldības atzinības raksta nolikums216.51 kB

pdf-icon.pngKārsavas novada pašvaldības domes deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas nolikums151.00 kB

pdf-icon.pngMērdzenes kultūras nama nolikums178.38 kB

pdf-icon.pngMežvidu kultūras nama nolikums178.56 kB

pdf-icon.pngNolikums par Kārsavas novada autotransporta izmantošanas un uzskaites kārtību264.93 kB

pdf-icon.pngNolikums par apbalvojuma “Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanu152.90 kB

pdf-icon.pngSalnavas kultūras nama nolikums177.72 kB

doc-icon.pngKārsavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums – zaudējis spēku105.00 kB

doc-icon.pngKārsavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums 55.89 kB

doc-icon.pngSociālā dienesta nolikums107.00 kB

pdf-icon.pngIekšējie datu drošības noteikumi186.83 kB