doc-icon.pngMedību platību noteikumi52.91 kB

doc-icon.pngKārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes nolikums97.00 kB

doc-icon.pngMalnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde ,,Sienāzītis” nolikums27.73 kB

doc-icon.pngKārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta nolikums208.50 kB

doc-icon.pngValsts budžeta mērķdotāciju sadale pedagogiem54.16 kB

doc-icon.pngKārsavas novada pašvaldības ētikas kodekss107.50 kB

doc-icon.pngNolikums par kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem15.53 kB

doc-icon.pngKārsavas novada pašvaldības starpinstitucionālās komandas sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā54.03 kB

pdf-icon.pngJauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa ‘STEP UP!’’ projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums123.44 kB

pdf-icon.pngGoliševas kultūras nama nolikums358.71 kB

pdf-icon.pngKārsavas kultūras nama nolikums178.02 kB

pdf-icon.pngKārsavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums403.41 kB

pdf-icon.pngAdministratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijas nolikums296.12 kB

pdf-icon.pngKārsavas novada pansionāta Mūsmājas nolikums173.84 kB

pdf-icon.pngKārsavas novada pašvaldības atzinības raksta nolikums216.51 kB

pdf-icon.pngKārsavas novada pašvaldības domes deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas nolikums151.00 kB

pdf-icon.pngMērdzenes kultūras nama nolikums178.38 kB

pdf-icon.pngMežvidu kultūras nama nolikums178.56 kB

pdf-icon.pngNolikums par Kārsavas novada autotransporta izmantošanas un uzskaites kārtību264.93 kB

pdf-icon.pngNolikums par apbalvojuma “Kārsavas novada Goda pilsonis” piešķiršanu152.90 kB

pdf-icon.pngSalnavas kultūras nama nolikums177.72 kB

doc-icon.pngKārsavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums – zaudējis spēku105.00 kB

doc-icon.pngKārsavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums 55.89 kB

pdf-icon.pngSociālā dienesta nolikums474.92 kB