Nosaukums Sastāvs Īss darbības apraksts

Administratīvā komisija

 • Ernests Rinkevičs
 • Jānis Kašs
 • Lūcija Urtāne
 • Juris Vorkalis
Nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē, sniedz atzinumu par novada budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritatēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmuma daļa.

Iepirkumu komisija

 • Nadežda Tarasova
 • Juris Vorkalis
 • Inese Nagle
 • Modris Karpovs
 • Aivars Ruskulis

Pašvaldības īpašuma un dzīvojamo māju privatizācijas komisija

 • Valentīna Blinova
 • Tamāra Bluse
 • Anatolijs Aņisimovs

Administratīvo aktu strīdu komisija

 • Ināra Silicka
 • Toms Vorkalis
 • Marita Stepanova

Vēlēšanu komisija

 • Nadežda Tarasova
 • Vita Krišāne
 • Jekaterina Anaņjeva
 • Ineta Čoiča
 • Janīna Matule
 • Inta Jurča
 • Aija Paršova