Kontakti

Vienības 53, Kārsava,
Kārsavas novads, LV-5717
Reģ.Nr.90000017398

Tālr.: 65781390
Fakss: 65711030
E-pasts: dome@karsava.lv

 

 

Darba laiks

darba-laiks

Darba dienās 8:00–16:30
Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

Rekvizīti

logo-valsts-kase

Banka: Valsts Kase
Konta Nr.: LV65TREL9802310027000
Bankas kods: TRELLV22

logo-swedbank

Banka: AS „SWEDBANK”
Konta Nr.: LV58HABA0551018987790
Bankas kods: HABALV22

logo-citadele

Banka: AS „Citadele banka”
Konta Nr.: LV37PARX0012468600002
Bankas kods: PARXLV22

Ziedojumu un dāvinājumu
konta rekvizīti

Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr.: LV33HABA0551035159983

Novada vadība

Domes priekšsēdētāja (iedzīvotāju pieņemšana pirmdienās no plkst. 8.00 – 12.00)
Ināra Silicka
26146350
inara.silicka@karsava.lv
Domes priekšsēdētāja vietnieks (iedzīvotāju pieņemšana piektdienās no plkst. 8.00 – 12.00)
Pēteris Laganovskis
29435813
peteris.laganovskis@karsava.lv
Izpilddirektors (iedzīvotāju pieņemšana trešdienās no plkst. 13.00 – 16.30)
Toms Vorkalis
26182923
toms.vorkalis@karsava.lv

Kanceleja, sabiedriskās attiecības

Kancelejas vadītāja
Marita Stepanova
65781395
kanceleja@karsava.lv
Pašvaldības sekretāre
Sandra Barsukova
29322477
dome@karsava.lv
Vecākā personāla speciāliste
Dzidra Šķirmante
65781395
dzidra.skirmante@karsava.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Antra Barkāne (ilgstošā prombūtnē)
26606506
antra.barkane@karsava.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Solvita Dzērkale
26606506
solvita.dzerkale@karsava.lv
Juriste
Vera Lipska
29383588

Pagastu pārvaldes

Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja/sekretāre
Irēna Kaupuže
26111413
malnava@karsava.lv
Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja/sekretāre
Antra Bojāre
22017052
mezvidi@karsava.lv
Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Koļčs
29485721
merdzene@karsava.lv
Mērdzenes pagasta pārvaldes sekretāre
Ināra Sarkane
65722225
merdzene@karsava.lv
Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja
Anna Gabrāne
26126901
salnava@karsava.lv
Salnavas pagasta pārvaldes sekretāre
Inga Nalivaiko
65707363
salnava@karsava.lv
Goliševas pagasta pārvaldes vadītājs
Anatolijs Posredņikovs
29485760
goliseva@karsava.lv
Goliševas pagasta pārvaldes sekretāre
Larisa Žukova
65728022
goliseva@karsava.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Galvenā grāmatvede
Ilona Lustika
26331583
gramatvediba@karsava.lv
Galvenā ekonomiste
Svetlana Sprukte
26680170
svetlana.sprukte@karsava.lv
Grāmatvede
Biruta Filipova
65781392
Grāmatvede
Elvīra Nagle
65781392
Grāmatvede
Mārīte Bernāne
65781392
Grāmatvede
Ineta Kadakovska
65781394
Grāmatvede
Ņina Filipova
65781394
Grāmatvede
Gunta Silicka
65781394
Grāmatvede
Ksenija Koļesņikova
65781392
Ekonomists
Māris Kulešs
65726921

Izglītības iestādes, metodiķi

Izglītības metodiķe
Vaira Šicāne
29384429
vaira.sicane@karsava.lv
Izglītības metodiķe
Inta Laganovska-Vesere
29131628
inta.laganovska.vesere@karsava.lv
Kārsavas PII vadītāja
Ināra Laganovska
27873567
karsavas.pii@karsava.lv
Malnavas PII "Sienāzītis" vadītāja
Janīna Ņukša
28342785
malnavas.pii@karsava.lv
Kārsavas vidusskolas direktors
Edgars Puksts
26192932
vidusskola@karsava.lv
Mežvidu pamatskolas direktore
Vita Krišāne
26384014
mezvidu.pamatskola@karsava.lv
Mērdzenes pamatskolas direktore
Inese Avota
28679555
merdzenes.pamatskola@karsava.lv
Salnavas pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja
Silvija Geidāne
29396185
salnava.skola@karsava.lv
Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas direktore
Vera Krišāne
20223827
kmms@karsava.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Nadežda Tarasova
29325011
nadezda.tarasova@karsava.lv, dzimtsaraksti@karsava.lv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece un iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste
Daina Rudzīte
65781393
dzimtsaraksti@karsava.lv

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Sandra Čeirāne
28686146
barintiesa@karsava.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Ineta Čoiča
28686389
ineta.coica@inbox.lv
Bāriņtiesas locekle (Mežvidu pagastā)
Elīna Grabovska
28300762
elina.grabovska@inbox.lv
Bāriņtiesas locekle (Mērdzenes pagastā)
Lidija Čigāne
28723357
lidija.cigane@inbox.lv
Bāriņtiesas locekle (Goliševas pagastā)
Larisa Žukova
29463290
zukovalarisa@inbox.lv

Sociālais dienests, pansionāts “Mūsmājas”

Sociālais darbinieks darbā ar veciem cilvēkiem, ģimenes assistents
Vēsma Rancāne
26341266
vesma789@inbox.lv
Pansionāta vadītāja
Zenta Čačka
26319659
musmajas@karsava.lv
Sociālā dienesta vadītāja
Andžela Malakāne
26682737
andzela.malakane@karsava.lv
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Genovefa Strode
65733245
Sociālās palīdzības organizatore
Tatjana Rakicka
65733245
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem
Ineta Ludborža
26648884
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - vadītāja
Inese Kačalova
28743768
Sociālās palīdzības organizatore Salnavā
Veneranda Kalve
26431755
Sociālā darbiniece Mērdzenē
Ināra Sarkane
65722225
Sociālās palīdzības organizatore Goliševā
Tatjana Golubova
65728022

Būvvalde

Būvvaldes vadītājs
Andrejs Stepāns
29141842
buvvalde@karsava.lv
Būvinspektores palīgs
Andris Salītis
28377218
buvvalde@karsava.lv
Būvinspektore
Ausma Auzāne
29225123
ausma.auzane@karsava.lv

Attīstības nodaļa, iepirkumi, datorsistēmu administratrēšana un autoceļu uzturēšana

Vides inženieris
Edgars Skruļs
28677078
edgars.skruls@karsava.lv
Attīstības nodaļas vadītāja
Inese Nagle
26414576
attistiba@karsava.lv
Iepirkumu speciāliste
Nadežda Tarasova
65781393
iepirkumi@karsava.lv
Zemes lietu vecākā speciāliste
Anna Orinska
65733135
attistiba@karsava.lv
Zemes lietu speciāliste
Ludmila Krišāne
65707363
attistiba@karsava.lv
Projektu vadītāja
Inese Lipska
26101155
inese.lipska@karsava.lv
Datortīklu, datorsistēmu administrators
Toms Barkāns
22011840
toms.barkans@karsava.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste
Valentīna Bļinova
65781390
dome@karsava.lv
Projektu koordinatore
Rita Jonikāne
65733135
attistiba@karsava.lv
Teritorijas plānotāja
Mārīte Romanovska
26869560
attistiba@karsava.lv

Sporta, tūrisma, jaunatnes lietu speciālisti

Sporta metodiķis
Mihails Oļipovs
mihails.olipovs@karsava.lv
Tūrisma informācijas konsultante
Inga Zagorska
29327265
inga.zagorska@karsava.lv
Jaunatnes lietu speciāliste
Solvita Dzērkale
jaunatne@karsava.lv
Noformēšanas mākslinieks
Jānis Stepkāns
28603048
janis.stepkans@karsava.lv

Saimniecības nodaļa

Saimniecības vadītājs
Aivars Lipskis
28684464
Darba aizsardzības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības speciālists
Ernests Rinkevičs
dome@karsava.lv

Kultūras namu vadītāji

Salnavas kultūras nama vadītāja, novada kultūras darba koordinatore
Valentīna Kirsanova
29365654
valentina.kirsanova@karsava.lv
Kārsavas kultūras nama vadītāja
Ināra Rasima
29330637
inara.rasima@karsava.lv
Mežvidu kultūras nama vadītāja
Antoņina Mūrniece
26306311
antonina.murniece@karsava.lv
Mērdzenes kultūras nama vadītāja
Anita Šarkovska
26339241
anita.sarkovska@karsava.lv
Kultūras pasākumu organizatore
Agnese Medne
agnese.medne@karsava.lv
Goliševas kultūras nama vadītāja
Oksana Andrejeva
goliseva@karsava.lv

Bibliotēkas

Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja. Kārsavas novada bibliotēku koordinatore
Inta Jurča
29326819
inta.jurca@karsava.lv
Bozovas ārējā apkalpošanas punkta bibliotekāre
Irina Barkeviča
28352258
Salnavas pagasta bibliotēkas vadītāja
Veronika Zelča
28355187
Malnavas pagasta Nesteru bibliotēkas vadītāja
Zinaīda Kaupuže
28357956
Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja
Veronika Šķestere
28308160
Mežvidu pagasta Ranču bibliotēkas vadītāja
Anna Kalniņa
26103108
Mērdzenes pagasta bibliotēkas vadītāja
Janīna Kadakovska
25650640
Goliševas pagasta bibliotēkas vadītāja
Skaidrīte Lankovska
65728022
Bibliotekāre Kārsavas pilsētas bibliotēkā
Ludmila Andrejeva
65733162
Bērnu nodaļas vadītāja Kārsavas pilsētas bibliotēkā
Aija Paršova
65733162

Piesakieties jaunumiem

Sapratu