Kontakti

Vienības 53, Kārsava,
Ludzas novads, LV-5717

Tālr.: 65781390
Fakss: 65711030
E-pasts: karsava@ludzasnovads.lv

 

 

Darba laiks

darba-laiks

Darba dienās 8:00–16:30
Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

Rekvizīti

logo-valsts-kase

 

logo-swedbank

 

logo-citadele

 

Ziedojumu un dāvinājumu
konta rekvizīti

 

Novada vadība

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 3. vietnieks
Valdis Maslovskis
65707146
valdis.maslovskis@ludzasnovads.lv
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 2. vietnieks
Oļegs Agafonovs
29488882
olegs.agafonovs@ludzasnovads.lv
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietniece
Ināra Silicka
26146350
inara.silicka@ludzasnovads.lv
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Edgars Mekšs
65707401
edgars.mekss@ludzasnovads.lv
Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
Sergejs Jakovļevs
65707403
sergejs.jakovlevs@ludzasnovads.lv

Kanceleja, sabiedriskās attiecības

Kancelejas vadītāja
Marita Stepanova
65781395
marita.stepanova@ludzasnovads.lv
Pašvaldības sekretāre
Sandra Barsukova
29322477
sandra.barsukova@ludzasnovads.lv
Vecākā personāla speciāliste
Dzidra Šķirmante
65781395
dzidra.skirmante@ludzasnovads.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Antra Barkāne (ilgstošā prombūtnē)
26606506
antra.barkane@ludzasnovads.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Solvita Dzērkale
26606506
solvita.dzerkale@ludzasnovads.lv
Juriste
Vera Lipska
29383588

Pagastu pārvaldes

Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja/sekretāre
Irēna Kaupuže
26111413
irena.kaupuze@ludzasnovads.lv
Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja/sekretāre
Antra Bojāre
22017052
antra.bojare@ludzasnovads.lv
Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Koļčs
29485721
janis.kolcs@ludzasnovads.lv
Mērdzenes pagasta pārvaldes sekretāre
Ināra Sarkane
65722225
inara.sarkane@ludzasnovads.lv
Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja
Anna Gabrāne
26126901
anna.gabrane@ludzasnovads.lv
Salnavas pagasta pārvaldes sekretāre
Inga Nalivaiko
65707363
inga.nalivaiko@ludzasnovads.lv
Goliševas pagasta pārvaldes vadītājs
Anatolijs Posredņikovs
29485760
anatolijs.posrednikovs@ludzasnovads.lv
Goliševas pagasta pārvaldes sekretāre
Larisa Žukova
65728022
larisa.zukova@ludzasnovads.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Galvenā grāmatvede
Ilona Lustika
26331583
ilona.lustika@ludzasnovads.lv
Grāmatvede
Biruta Filipova
65781392
biruta.filipova@ludzasnovads.lv
Grāmatvede
Elvīra Nagle
65781392
elvira.nagle@ludzasnovads.lv
Grāmatvede
Mārīte Bernāne
65781392
marite.bernane@ludzasnovads.lv
Grāmatvede
Ineta Kadakovska
65781394
ineta.kadakovska@ludzasnovads.lv
Grāmatvede
Ņina Filipova
65781394
nina.filipova@ludzasnovads.lv
Grāmatvede
Gunta Silicka
65781394
gunta.silicka@ludzasnovads.lv
Grāmatvede
Ksenija Koļesņikova
65781392
ksenija.kolesnikova@ludzasnovads.lv
Ekonomists
Māris Kulešs
65726921
maris.kuless@ludzasnovads.lv
Novada nodokļu administratore
Mārīte Poikāne
20221777
marite.poikane@ludzasnovads.lv

Izglītības iestādes, metodiķi

Kārsavas PII vadītāja
Vaira Šicāne
29384429
vaira.sicane@ludzasnovads.lv
Izglītības metodiķe
Inta Laganovska-Vesere
29131628
inta.laganovska-vesere@ludzasnovads.lv
Malnavas PII "Sienāzītis" vadītāja
Janīna Ņukša
28342785
janina.nuksa@ludzasnovads.lv
Kārsavas vidusskolas direktors
Edgars Puksts
26192932
edgars.puksts@ludzasnovads.lv
Mežvidu pamatskolas direktore
Vita Krišāne
26384014
vita.krisane@ludzasnovads.lv
Mērdzenes pamatskolas direktore
Inese Avota
28679555
inese.avota@ludzasnovads.lv
Salnavas pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja
Silvija Geidāne
29396185
silvija.geidane@ludzasnovads.lv
Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas direktore
Vera Krišāne
20223827
vera.krisane@ludzasnovads.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece
Daina Rudzīte
29325011
daina.rudzite@ludzasnovads.lv

Bāriņtiesa

Juriste bāriņtiesā un bāriņtiesas locekle Kārsavā
Sandra Čeirāne
28686146
sandra.ceirane@ludzasnovads.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Ineta Čoiča
28686389
ineta.coica@ludzasnovads.lv
Bāriņtiesas locekle (Mežvidu pagastā)
Elīna Grabovska
28300762
elina.grabovska@ludzasnovads.lv
Bāriņtiesas locekle (Mērdzenes pagastā)
Lidija Čigāne
28723357
lidija.cigane@ludzasnovads.lv
Bāriņtiesas locekle (Goliševas pagastā)
Larisa Žukova
29463290
larisa.zukova@ludzasnovads.lv

Sociālais dienests, pansionāts “Mūsmājas”

Sociālais darbinieks darbā ar veciem cilvēkiem, ģimenes assistents
Vēsma Rancāne
26341266
vesma.rancane@ludzasnovads.lv
Pansionāta vadītāja
Zenta Čačka
26319659
zenta.cacka@ludzasnovads.lv
Sociālā dienesta vadītāja
Andžela Malakāne
26682737
andzela.malakane@ludzasnovads.lv
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Genovefa Strode
65733245
genovefa.strode@ludzasnovads.lv
Sociālās palīdzības organizatore
Tatjana Rakicka
65733245
tatjana.rakicka@ludzasnovads.lv
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem
Ineta Ludborža
26648884
ineta.ludborza@ludzasnovads.lv
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - vadītāja
Inese Kačalova
28743768
inese.kacalova@ludzasnovads.lv
Sociālās palīdzības organizatore Salnavā
Veneranda Kalve
26431755
veneranda.kalve@ludzasnovads.lv
Sociālā darbiniece Mērdzenē
Ināra Sarkane
65722225
inara.sarkane@ludzasnovads.lv
Sociālā darbiniece Mežvidos
Dace Rancāne
28311560
dace.rancane@ludzasnovads.lv

Būvvalde

Būvvaldes vadītājs
Andrejs Stepāns
29141842
andrejs.stepans@ludzasnovads.lv
Būvinspektores palīgs
Andris Salītis
28377218
andris.salitis@ludzasnovads.lv
Būvinspektore
Ausma Auzāne
29225123
ausma.auzane@ludzasnovads.lv

Attīstības nodaļa, iepirkumi, datorsistēmu administratrēšana un autoceļu uzturēšana

Vides inženieris
Edgars Skruļs
28677078
edgars.skruls@ludzasnovads.lv
Attīstības nodaļas vadītāja
Inese Nagle
26414576
inese.nagle@ludzasnovads.lv
Iepirkumu speciāliste
Nadežda Tarasova
65781393
nadezda.tarasova@ludzasnovads.lv
Zemes lietu vecākā speciāliste
Anna Orinska
65733135
anna.orinska@ludzasnovads.lv
Zemes lietu speciāliste
Ludmila Krišāne
65707363
ludmila.krisane@ludzasnovads.lv
Projektu vadītāja
Inese Lipska
26101155
inese.lipska@ludzasnovads.lv
Datortīklu, datorsistēmu administrators
Toms Barkāns
22011840
toms.barkans@ludzasnovads.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste
Valentīna Bļinova
65781390
valentina.blinova@ludzasnovads.lv
Projektu koordinatore
Rita Jonikāne
65733135
rita.jonikane@ludzasnovads.lv
Teritorijas plānotāja
Mārīte Romanovska
26869560
marite.romanovska@ludzasnovads.lv

Sporta, tūrisma, jaunatnes lietu speciālisti

Sporta metodiķis
Mihails Oļipovs
mihails.olipovs@ludzasnovads.lv
Tūrisma informācijas konsultante
Inga Zagorska
29327265
inga.zagorska@ludzasnovads.lv
Jaunatnes lietu speciāliste
Solvita Dzērkale
solvita.dzerkale@ludzasnovads.lv
Noformēšanas mākslinieks
Jānis Stepkāns
28603048
oskars.noviks@ludzasnovads.lv

Saimniecības nodaļa

Saimniecības vadītājs
Aivars Lipskis
28684464
aivars.lipskis@ludzasnovads.lv
Darba aizsardzības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības speciālists
Ernests Rinkevičs
ernests.rinkevics@ludzasnovads.lv

Kultūras namu vadītāji

Salnavas kultūras nama vadītāja, novada kultūras darba koordinatore
Valentīna Kirsanova
29365654
valentina.kirsanova@ludzasnovads.lv
Kārsavas kultūras nama vadītāja
Ināra Rasima
29330637
inara.rasima@ludzasnovads.lv
Mežvidu kultūras nama vadītāja
Antoņina Mūrniece
26306311
antonina.murniece@ludzasnovads.lv
Mērdzenes kultūras nama vadītāja
Anita Šarkovska
26339241
anita.sarkovska@ludzasnovads.lv
Kultūras pasākumu organizatore
Agnese Medne
agnese.medne@ludzasnovads.lv
Goliševas kultūras nama vadītāja
Oksana Andrejeva
oksana.andrejeva@ludzasnovads.lv

Bibliotēkas

Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja. Kārsavas novada bibliotēku koordinatore
Inta Jurča
29326819
inta.jurca@ludzasnovads.lv
Bozovas ārējā apkalpošanas punkta bibliotekāre
Irina Barkeviča
28352258
irina.barkevica@ludzasnovads.lv
Salnavas pagasta bibliotēkas vadītāja
Modrīte Lele
28355187
modrite.lele@ludzasnovads.lv
Malnavas pagasta Nesteru bibliotēkas vadītāja
Zinaīda Kaupuže
28357956
zinaida.kaupuze@ludzasnovads.lv
Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja
Veronika Šķestere
28308160
veronika.skestere@ludzasnovads.lv
Mežvidu pagasta Ranču bibliotēkas vadītāja
Anna Kalniņa
26103108
anna.kalnina@ludzasnovads.lv
Mērdzenes pagasta bibliotēkas vadītāja
Janīna Kadakovska
25650640
janina.kadakovska@ludzasnovads.lv
Goliševas pagasta bibliotēkas vadītāja
Skaidrīte Lankovska
65728022
skaidrite.lankovska@ludzasnovads.lv
Bibliotekāre Kārsavas pilsētas bibliotēkā
Ludmila Andrejeva
65733162
ludmila.andrejeva@ludzasnovads.lv
Bērnu nodaļas vadītāja Kārsavas pilsētas bibliotēkā
Aija Paršova
65733162
aija.parsova@ludzasnovads.lv

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Speciāliste
Daina Rudzīte
28080810
karsava@pakalpojumucentri.lv
Speciālists
Jānis Kašs
66954905
karsava@pakalpojumucentri.lv

Piesakieties jaunumiem

Sapratu