Ar Kārsavas novada pašvaldības 25.05.2017. lēmumu (sēdes prot. Nr.6.) tika nolemts iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai uz laiku līdz pieciem gadiem, bez apbūves tiesībām pašvaldībai piekritīgo zemes vienību:

Salnavas pagasta teritorija: 6894 005 0179 (daļa) – 0,3 ha platība.

Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – komercdarbību objektu apbūve (kods 0801).

Informācija par iznomājamo zemes vienību atrašanās vietu ērti atrodama internēta adresē www.karte.lad.gov.lv.

Pieteikties uz pašvaldības zemes vienību nomu var laika posmā līdz 13.06.2017., iesniedzot Kārsavas novada pašvaldības domē nomas pieteikumu, kurā norādīta sekojoša informācija:

  • fiziskām personām – pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, telefona nr., e-pasta adrese, nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums;
  • juridiskām personām – pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, telefona nr., e-pasta adrese, ziņas par juridisko personu pārstāvošo personu, nomājamā zemes­gabala platība, kadastra apzīmējums.

doc-icon.pngIesniegums zemes nomai38.00 kB

L. Krišāne
Kārsavas novada pašvaldības zemes lietu speciāliste
Mob.tel.: 5728268