Plānots piešķirt jaunus personas kodus, kas neļaus uzzināt personas vecumu, tādējādi to nepakļaujot diskriminācijai.

2016. gada 5. janvārī apstiprinātie grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā paredz, ka, sākot ar 2017. gada 1. jūliju, personas kodu veido no vienpadsmit cipariem, kur pirmie cipari ir “32”, bet pārējie cipari ir sistēmas automātiski ģenerēti nejauši cipari no “0” līdz “9”, savukārt persona, kurai personas kods piešķirts līdz 2017. gada 30. jūnijam, sākot ar 2017. gada 1. jūliju, ir tiesīga vienu reizi, personīgi iesniedzot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei iesniegumu, lūgt, lai maina tai piešķirto personas kodu uz tādu personas kodu, kurā netiek norādīti dzimšanas dati (turpmāk – grozījumi).

Saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem un noslēgtajām starpresoru vienošanām par datu apmaiņām ar citām iestādēm, informējam, ka, sākot ar 2017. gada 1. jūliju, VID, saņemot datu pieprasījumu ar parametru “fiziskais personas kods”, sniegs atbildi tikai par aktuālajiem fizisko personu kodiem. Gadījumos, kad citas institūcijas datu pieprasījums saturēs neaktuālu fiziskās personas kodu, uz pieprasījumu tiks atgriezts kļūdas paziņojums, ka VID nav datu par šādu fiziskās personas kodu. Institūcijai, kas pieprasa datus, būs jāpārliecinās par fiziskās personas koda korektumu, tai skaitā jāpārliecinās, vai konkrētai fiziskai personai nav mainīts personas kods, un, nepieciešamības gadījumā,  jāpieprasa VID dati atkārtoti ar jauno personas kodu.

Pašlaik VID nesaskata nepieciešamību veikt grozījumus noslēgtajās starpresoru vienošanās.

Ģenerāldirektora vietniece, Informātikas pārvaldes direktore Vita Narnicka