Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. pantu,  Kārsavas novada pašvaldības dome 2020. gada 27. marta domes ārkārtas sēdē (protokols Nr.6 & 1)  ir pieņēmusi lēmumu – Kārsavas novada administratīvajā teritorijā 2020.gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020.gada ietvaros:  

1.ceturkšņa samaksas termiņu 31.03.2020. pārcelt uz 17.08.2020. samaksas termiņu,

2.ceturkšņa samaksas termiņu 15.05.2020. pārcelt uz 17.08.2020. samaksas termiņu.

Saskaņā ar šo lēmumu, visām  fiziskajām un juridiskajām personām līdz nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņam 17.augustam, netiks aprēķināta nokavējuma nauda. Aicinām nodokli maksāt laicīgi, attiecīgi noteiktajiem jaunajiem samaksas termiņiem, jo saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Lēmums neattiecas uz iepriekšējo gadu nesamaksātajiem nodokļa parādiem, par kuriem turpināsies nokavējuma naudas aprēķināšana likumā noteiktajā apmērā.

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, Kārsavas novada pašvaldība līdz 14.aprīlim ir pārtraukusi apmeklētāju apkalpošanu klātienē, tādejādi ir zudusi iespēja nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) pašvaldības domes un pagastu pārvalžu kasēs skaidrā naudā.

Nomaksāt NĪN iespējams ar internetbankas starpniecību un portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

Veicot maksājumu internetbankā,  pārbaudiet, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu. Pārskaitījums veicams uz kādu no pašvaldības norēķinu kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālos: www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību norēķinu konti bankās NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.