Jūnija sākumā Kārsavas novada pašvaldība izsludināja pieteikšanos jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursam “STEP UP!”*. Jau sesto gadu interesenti tiek aicināti pieteikt savu dalību konkursam, kur biznesa ideju realizācijai no pašvaldības budžeta šajā gadā ir piešķirti 7 000 eiro un viena projekta atbalstāmā summa var sasniegt līdz pat 2 000 eiro.

2019.gada 1.jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumi Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.715), kuru noslēguma jautājumu 44. un 45.punkts paredz, ka ar 2019. gada 1.jūliju būs piemērojama jauna kārtība de minimis atbalsta uzskaitei. Spēkā esošajā konkursa “STEP UP!” nolikumā nebija ietverti de minimis atbalsta nosacījumi. Līdz ar to šobrīd tiek gatavots konkursa “STEP UP!” jaunais nolikums, jo atbalsta pretendentam pēc 2019.gada 30.jūnija būs pienākums iesniegt veidlapu par tam iepriekš piešķirto atbalstu de minimis atbalst auzskaites sistēmā, kā to nosaka MK noteikumu Nr.715 20.punkts.

Lai ievērotu Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) un nodrošinātu visiem pretendentiem vienādus nosacījumus, ir lietderīgi un taisnīgi attiecināt jaunā nolikuma prasības uz visiem konkursa “STEP UP!” pretendentiem, nodrošinot  visiem iespēju iesniegt pieteikumus saskaņā ar jaunajiem nosacījumiem. Tāpēc Kārsavas novada pašvaldība uzskata, ka ir jāatceļ iepriekš izsludinātā pieteikšanās līdz jaunā nolikuma spēkā stāšanās brīdim.

Pamatojoties uz iepriekšminēto, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, dome NOLEMJ:

Apturēt 2019. gada izsludināto konkursu par jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursu “STEP UP!” līdz jaunā nolikuma spēkā stāšanās brīdim. 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!


*“Step Up” tulkojumā no angļu valodas “Solis augšup”.
MK noteikumi Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” – https://likumi.lv/ta/id/271005-ide-minimisi-atbalsta-uzskaites-un-pieskirsanas-kartiba-un-uzskaites-veidlapu-paraugi
MK noteikumi Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” – https://likumi.lv/ta/id/303512-noteikumi-par-ide-minimisi-atbalsta-uzskaites-un-pieskirsanas-kartibu-un-ide-minimisi-atbalsta-uzskaites-veidlapu-paraugiem