Lai mazinātu Covid-19 izplatību, valdība ir lēmusi, ka 5.-6. klašu skolēni no 7.decembra mācīsies attālināti, līdz ar to, pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības 10.11.2020. ārkārtas sēdē  pieņemto lēmumu  par ēdināšanas atbalstu  izglītojamajiem no daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri apgūst vispārējās izglītības programmu kādā no Kārsavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm attālināto mācību procesa laikā, varēs saņemt pārtikas komplektus.

 Aicinām 5.-6. klašu skolēnu ģimeņu vecākus savlaicīgi iesniegt iesniegumus līdz šī gada 11.decembrim Sociālajā dienestā par atbalsta pārtikas komplektu saņemšanu. Iesniegumu veidlapas tiks nosūtītas izglītojamajiem, izmantojot e-klases sistēmu, kā arī iesnieguma veidlapa ir  pieejama Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: karsava.lv, vai pie Sociālā dienesta ieejas uz galda ir novietoti iesniegumu paraugi, kurus ir jāaizpilda un jāiemet dokumentu kastē, vai pagastos – pagastu pārvaldēs izvietotajās kastēs.

Informējam, ka pārtikas komplektus varēs saņemt līdz valstī noteiktā attālināto mācību procesa perioda beigām.  Atbalsta pārtikas komplektus  izglītojamo ģimenes varēs saņemt savā mācību iestādē, kurā mācās izglītojamais.

Atbalsta pārtikas komplektu izdale  skolās plānota:

 5.-6. klašu skolēniem pa vienam pārtikas komplektam šī gada  18. decembrī un 8.janvārī no plkst.: 12:00 līdz 14:00.

7.-12.klašu skolēniem pa vienam pārtikas komplektam šī gada 4., 18.decembrī un 8.janvārī no plkst.: 12:00 līdz 14:00.

Informācija uzziņām par atbalsta saņemšanu t: 65733245; 26682737 vai sazinoties ar Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem novada pagastos.