nacionalais_attistibas_plans

Kārsavas novada pašvaldība 2017. gada 1. jūnijā parakstīja līgumu ar SIA “Ceļi un tilti” par pašvaldības autoceļa Nr.154 Klonešnīki-Griudinīši-Strodi posma (0,00-0,350) pārbūvi Mežvidu pagasta Klonešnīkos, kas ir viena no Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/006 “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” aktivitātēm. Būvuzraudzību veica SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību – SIA “XDRAFTS”, kas arī izstrādāja būvprojektu.

Projekta ietvaros tika pārbūvēts ceļa posms 350 m, t.i. uzklāts asfaltbetona segums, ierīkotas betona apmales, veikta sāngrāvju rakšana un profilēšana, izbūvētas caurtekas, pārbūvēts bruģakmens segums, uzstādītas ceļa zīmes.

Šo ceļu diezgan intensīvi izmanto ne tikai blakus esošie ražošanas uzņēmumi, bet arī zemnieki labības novākšanas laikā. Pirms būvdarbiem ceļš bija bedrains, segums nolietojies, tā greiderēšana palīdzēja tikai uz īsu laiku. Ja to nepārbūvētu ar laiku tas kļūtu neizbraucams mitrajos laika apstākļos.

Viens no lielākajiem uzņēmumiem, kas izmantos pārbūvēto ceļu, ir SIA “Latgales dārzeņu loģistika”, kas dibināta 2007. gadā, kura izveidojusi Latgalē efektīvu ziemas siltumnīcu kompleksu tomātu audzēšanai. Turpmāko 2 gadu laikā plānota Mežvidu siltumnīcu kompleksa paplašināšana Kopš 2010. gada Mežvidos darbojas SIA “Jumis GEO”, kura pamatdarbības veids ir koksnes šķeldošanas un traktortehnikas pakalpojumu sniegšana. Tuvākajos gados uzņēmums plāno paplašināt savu darbību. 2015. gadā Mežvidu pagasta Klonešnīkos nodibināts uzņēmums SIA “Mežvidu oga”, lai sadarbībā ar citiem Mežvidu uzņēmumiem realizētu zemeņu audzēšanas siltumnīcu projektu. ”

Kopējās šī objekta izmaksas sastāda 165 189,53 EUR, t.sk. 140 411,10 EUR ir Eiropas Savienības fonda līdzekļi.

Neskatoties uz mainīgajiem laika apstākļiem, darbi tika pabeigti termiņā un izdarīti labā kvalitātē.

Ar šī objekta pārbūvi Kārsavas novada pašvaldība ir veicinājusi uzņēmējdarbību, sakārtojot vienu no svarīgiem uzņēmējdarbības infrastruktūras objektiem Kārsavas novadā.

Šī projekta ietvaros tiek īstenotas vēl vairākas darbības Kārsavas, Ciblas un Ludzas novadā. SIA “Latgales dārzeņu loģistika” piedalās projektā kā sadarbības partneris un nodrošina līdzfinansējumu 45% apmērā elektroapgādes līnijas slodzes palielināšanai.

Projekts “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” (Nr. 5.6.2.0/16/I/006) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Kopējie projekta attiecināmie izdevumi sastāda 3 205 291.99 euro, no tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda ieguldījums ir 2 616 528.19 euro un valsts budžeta dotācija sastāda 128 042.64 euro. Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

Inese Nagle
attīstības nodaļas vadītāja