lv_id_logo_1228b

Gada sākumā Lauku atbalsta dienestā tika apstiprināts projekta iesniegums grants ceļu pārbūvei un saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par ELFLA Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta Nr. 19-01-A00702-000056 “Autoceļa “ Pudinava- Latvīšu Stiglova” pārbūve”, atbalstīšanu un finansējuma piešķiršanu.

Iepirkuma konkursā savus piedāvājumus par “Autoceļa “ Pudinava- Latvīšu Stiglova” pārbūvi”,  iesniedza 10 pretendenti, no kuriem par uzvarētāju tika atzīta SIA „Riviera L” no Rēzeknes.

Pavasarī tika uzsākti būvdarbi objektā un jūlija beigās būvuzņēmējs būvdarbus pabeidza. Augustā tika saņemti atzinumi no Valsts vides dienesta, no Latvijas valsts ceļiem, no Sadales tīkliem, no TET, no SIA “Zemkopības Ministrijas nekustamajiem īpašumiem”, no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un būvvalde, izskatot dokumentus, 1. septembrī objektu pieņēma ekspluatācijā.

Tika pārbūvēti 3,97 km garš autoceļš un būvdarbu līguma summa pēc izmaiņu aktiem ir  349 415,16 Eur ar PVN, Eiropas finansējums 319743,09 Eur.

Sekmīgai projekta realizācijai ir vajadzīga būvuzraudzība un šoreiz to veica SIA “R4F” būvuzraugs Armīns Saidāns, līgumsumma – 7744 Eur.

Autoruzraudzību objektā veica  SIA „ Projekts EAE”, kas izstrādāja minētā objekta būvprojektu, līgumsumma par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību  13310,00 Eur.

Sagatavoja projektu vadītāja Inese Lipska