Pabalstu veselības aprūpei var saņemt nestrādājošie pensionāri un personas ar I; II; III invaliditātes grupu, kuru ienākumi uz katru pensionāru vai invalīdu ģimenē nepārsniedz EUR 260,00. Ja minēto personu ģimenē dzīvo citi ģimenes locekļi (piem. bērni, mazbērni), tiek vērtēti tikai pensionāru vai personu ar invaliditāti ienākumi.

Pabalstu veselības aprūpei piešķir vienu reizi gadā līdz EUR 50.

Lai saņemtu pabalstu Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un pabalsta pieprasīšanas kalendārajā gadā izdotus ārstēšanās izdevumus apliecinošo dokumentu kopijas (kvītis, rēķinus, pirkuma čekus, ārsta nozīmēto medikamentu receptes). Maksājumus apliecinošajos dokumentos ir jābūt norādītiem personas datiem.

Pabalstu piešķir šādu veselības aprūpes pakalpojumu segšanai:

 • Stacionārie un/vai ambulatorie pakalpojumi;
 • Speciālistu konsultācijas;
 • Diagnostiskie izmeklējumi;
 • Medicīniskās manipulācijas (piem., injekcijas, sistēmas, u.tml.)
 • Fizikālās procedūras;
 • Zobu ārstēšana, zobu protezēšana;
 • Recepšu medikamentu iegāde;
 • Veselības apdrošināšanas polises iegāde.

Pabalstu veselības aprūpei nepiešķir, ja:

 • vienas personas ienākumi pārsniedz 260 euro mēnesī;
 • pabalsta pieprasītājs nav iesniedzis ārstēšanās izdevumus apliecinošus dokumentus;
 • persona ir saņēmusi pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai kā trūcīga vai maznodrošināta persona;
 • persona ir vientuļš (-a) pensionārs (-e) vai persona ar invaliditāti kopš bērnības, kuri saņem Kārsavas novada pašvaldības pabalstu Ziemassvētkos un pabalstu  apkures vai kurināmā iegādes izdevumu segšanai.

Pabalstu veselības aprūpei piešķir pabalsta pieprasītājam skaidrā naudā vai pārskaitot uz norēķinu kontu.