Kārsavas novada pašvaldība otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  “Mežvidmuiža”, Otrie Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads , kadastra numurs 68700040305. Nekustamais īpašums sastāv no apbūvētas zemes vienības (kadastra apzīmējums 68700040301) ar kopējo platību 1,8672 ha un divām būvēm (skolas ēka un palīgēka).    

Izsole notiks  2020.gada 11.augustā, plkst.10.00 Kārsavas novada pašvaldības  sēžu zālē Vienības ielā 53 , Kārsavā, Kārsavas novadā.

 Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena:  EUR 9284,00 (deviņi tūkstoši divi simti astoņdesmit četri euro un 00 centi).

 Nodrošinājuma nauda:  10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 928,40 (deviņi simti divdesmit astoņi euro  un 40 centi).

Izsoles solis: EUR 100,00 ( viens simts euro un 00 centi).                                 

Reģistrācijas maksa: EUR 20,00 (divdesmit euro  un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, Reģ.Nr.90000017398, A/S Swedbank norēķinu kontā:LV58 HABA 0551 0189 87790  ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi „Nekustamā īpašuma “Mežvidmuiža”, Otrie Mežvidi, Mežvidu pagasts,  Kārsavas novads” otrās izsoles nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa .

 Pieteikumus par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020.gada 07.augustam   plkst.12.00, Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, 11.kabinetā –Komisijā vai e-pasts:dome@karsava.lv, pretendentiem personīgi , vai elektroniski nosūtot pieteikumu ar dokumentiem, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības  mājas lapā www.karsava.lv.

  Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar  Antru Bojāri pa tālruni 22017052”

doc-icon.pngGrozījumi izsoles noteikumos18.50 kB

doc-icon.pngIzsoles noteikumi21.96 kB

doc-icon.pngPieteikums23.36 kB