Kārsavas novada pašvaldība ik gadu oktobrī pateicās esošajiem un bijušajiem novada izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem skolotāju dienai veltītajā pasākumā. Šogad 4.oktobrī visi vienkopus pulcējās Kārsavas kultūras namā, lai svinīgā pasākumā atzīmētu Skolotāju dienu. Pasākuma laikā tika pasniegti Atzinības raksti un Pateicības pedagogiem, kas ar atdevi, savu ieguldīto darbu un sirds siltumu rūpējas par mūsu skolēniem, kā arī baudīja muzikālo atmosfēru ar Kasparu Markševicu.

Kārsavas novada pašvaldības Atzinības rakstus saņēma 2 pedagogi –

 • Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas direktorei Verai Krišānei par kvalitatīvu jaunās paaudzes muzikālo izglītošanu un skolas pozitīvā tēla veidošanu.
 • Malnavas pirmskolas izglītības skolotājai Ainai Zanderei par mūža ieguldījumu izglītības darbā un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju.

atzinibas-raksti-219

Kārsavas novada pašvaldības Pateicības saņēma 17 skolotāji –

 • Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas pedagogam, pūtēju orķestra vadītājam Aldim Kisem par ieguldījumu jauno talantu izkopšanā, radošu darbību un audzēkņu augstiem sasniegumiem mūzikas jomā.
 • Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas pedagoģei Jeļenai Andrejevai par kvalitatīvu darbu, veicinot audzēkņu radošuma un spēju attīstību.
 • Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas pedagoģei Vijai Orinskai par profesionalitāti un augstiem sasniegumiem audzēkņu muzikālajā izglītošanā.
 • Kārsavas novada sporta metodiķim Mihailam Oļipovam par sadarbību un aktīvu iesaistīšanos Lāpu skrējienā, godinot Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu.
 • Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes skolotājai Valentīnai Zeļčai par ilggadēju, atbildīgu radošu un profesionālu darbu pirmsskolas bērnu audzināšanā.
 • Kārsavas vidusskolas skolotājai Birutai Anisimovai par ilggadējo ieguldījumu jauniešu uzņēmējdarbības prasmju veidošanā un sekmīgu skolas dalības nodrošināšanu “Junior Achievment Latvia” programmā.
 • Kārsavas vidusskolas skolotājai Ilgai Voitei par sekmīgu digitālo kompetenču veidošanu skolēniem, sasniegumiem skolēnu sagatavošanai IT konkursiem, mācību priekšmetu olimpiādēm.
 • Kārsavas vidusskolas skolotājai Ludmilai Oļipovai par veiksmīgu un atbildīgu iniciatīvas “Latvijas skolas soma” koordinēšanu Kārsavas novadā.
 • Malnavas koledžas direktoram Viktoram Indričānam par ieguldījumu jaunatnes audzināšanā un Malnavas koledžas attīstībā.
 • Mežvidu pamatskolas direktorei Vitai Krišānei par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizēšanu un vadīšanu
 • Mežvidu pamatskolas pirmsskolas izglītības skolotājai Ingai Skrebinskai par izglītojamo sekmīgu sagatavošanu konkursam “Vuolyudzāni”.
 • Mežvidu pamatskolas skolotājai Ingunai Pašānei par augsti kvalificētu izglītojamo sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm un ārpusstundu pasākumu organizēšanā.
 • Mežvidu pamatskolas skolotājai Ivetai Linužai par radošumu izglītojamo sagatavošanai mācību priekšmetu olimpiādēm.
 • Mērdzenes pamatskolas skolotājai Anitai Šarkovskai par pašaizliedzīgu, godprātīgu un profesionālu darbu skolēnu izglītošanā, radošuma veicināšanā, ieguldīto darbu skolas izaugsmē un popularizēšanā.
 • Mērdzenes pamatskolas skolotājai Lijai Rosickai par pašaizliedzīgu, godprātīgu un profesionālu darbu skolēnu izglītošanā, radošuma veicināšanā, ieguldīto darbu skolas izaugsmē un popularizēšanā.
 • Salnavas pamatskolas direktora pienākumu izpildītājai Silvijai Geidānei par pašaizliedzīgu un nozīmīgu darba ieguldījumu skolas akreditācijas laikā.
 • Salnavas pamatskolas skolotājai Antoņinai Golubevai par radošumu, aktivitāti skolas organizētajos pasākumos un līdzpārvaldes darba vadīšanu skolā.

pateicibas-2019

Svinīgajā pasākumā izskaņā pateicās arī bijušajam Salnavas pamatskolas direktoram Aleksandram Pavlovskim par ilggadēju un atbildīgu darbu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā.

img_6700

Šajā 2019./2020. mācību gadā Kārsavas novadā kopumā mācās vairāk kā 900 izglītojamo, no kuriem 203 bērni, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi. Lai šīs patiesās profesionālās vērtības nekad nepietrūkst skolotāju ikdienā un ik jaunais mācību gads nes jaunas iespējas un izaicinājumus! No sirds sveicam Skolotāju dienā!

Antra Barkāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste