izglitibas_proj

Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādes uzsāks īstenot ESF projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001.

Kārsavas novada pašvaldība un Valsts Izglītības satura centrs parakstījis sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts izglītījamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Kārsavas vidusskolā, Mežvidu pamatskolā un Mērdzenes pamatskolā, lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, kā arī nodrošinātu pedagogu profesionālo pilnveidi pēc katras izglītības iestādes aktualitātēm un izvirzītajām prioritātēm.

Galvenās darbības:

  1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
  2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Plānotie rezultāti:

Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta plāns paredz divu mācību gadu laikā izglītības iestādēs  īstenot vairākus pasākumus un aktivitātes, akcentējot STEM un vides, kultūrizglītības un radošās industrijas, sporta un veselīga dzīvesveida  jomu, kā arī piesaistot atbalsta personālu.

Kārsavas vidusskolā paredzētas praktiskās nodarbības „Iepazīsti vidi”, radošās darbnīcas „Krāsu pasaule”, „Mūzikas skaņas”, tematiskās nometnes, mācību vizītes – braucieni uz Zinātkāres centriem Daugavpilī, Cēsīs, Igaunijā; Minizoodārzu un Dabasmuzeju. Projekta ietvaros darbosies arī atbalsta personāls-psihologs.

Mērdzenes pamatskolā paredzēts pedagoga palīgs matemātikas stundās 1.-4.kl. izglītojamiem, mācību vizīte uz Zinātkāres centru AHHA Igaunijā.

Mežvidu pamatskolā paredzētas nodarbības individualizētam mācību atbalstam, nodarbību cikls „Jaunie mākslinieki”, praktiskās nodarbības peldbaseinā, galda spēles, konkurss/ceļojošā izstāde „Pavasaris”,  mācību vizītes uz mākslas muzeju, Zinātkāres centru ZINOO Daugavpilī, Motormuzeju, Stradiņa medicīnas vēstures muzeju un Saulkrastu pludmali.

Projekta īstenošanā  iesaistītās izglītības iestādes, Kārsavas vidusskola, Mežvidu pamatskola un Mērdzenes pamatskola,  sadarbosies ar Salnavas pamatskolu. Minētās izglītības iestādes izglītojamie tiks aicināti piedalīties tajās organizētajās aktivitātēs, kuru specifika piemērota plašākam izglītojamo lokam.

Projekta 1.posms tiks īstenots līdz 2019. gada 31. maijam.

Inta Laganovska-Vesere,
izglītības metodiķe, projekta koordinatore