Kārsavas novada pašvaldība informē, ka Kārsavas novada dome 28.06.2018. ir pieņēmusi lēmumu  Nr.10; 5 & „Par paredzētās darbības akceptēšanu”. Ir akceptēta derīgā izrakteņu – kūdras – ieguve atradnē „Kalnasalas (Beržovkas) purvs”, zemes īpašumā „Beržovkas purvs”. Atradnē jau šobrīd notiek kūdras ieguve un SIA „RT Būve” plāno paplašināt ieguves teritoriju.

Ar lēmuma pilnu saturu, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja sniegto atzinumu var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā.