Kopš 2015. gada norit darbs pie ēkas Vienības ielā 64 pārbūves un kultūrvēstures centra izveides tajā. Pirmā ēkas pārbūves tehniskā projekta izstrādes gaitā tika ietverta arī ēkas vēsturiskā izpēte, kuras rezultātā tika noskaidrots ēkas sākotnējais nosaukums “Līču mājas”, kas arī būs kultūrvēstures centra oficiālais nosaukums.

Lai realizētu ēkas pārbūves projekta ieceri, tika meklēti piemērotākie finanšu avoti un 2016. gada otrajā pusē tika nolemts sniegt projektu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā. Sadarbībā ar Baltinavas novadu un Ivjes rajonu Baltkrievijā tika sagatavots un iesniegts projekts “Aktīvas un ilgtspējīgas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas vides radīšana Ivjes, Baltinavas un Kārsavas novados”. Projekts diemžēl netika atbalstīts un turpmākie pašvaldības mēģinājumi piesaistīt finansējumu ēkas pārbūvē bija neveiksmīgi.

Paralēli  notika arī darbs pie tā, lai kultūrvēstures centru „Līču mājas” piepildītu ar saturu un  Kārsavas novada stāstu, radot vietu, kas ne tikai informē, bet arī iesaista novada iedzīvotājus un apmeklētājus izpētes un radīšanas procesā. Šajā etapā pašvaldības komandai pievienojās Ineta Zelča Sīmansone- muzeoloģe un domnīcas Creative Museum vadītāja.

Laika posmā no 2017. gada sākuma līdz 2018. gada izskaņai tika veikti apjomīgi pētījumi un izdots rakstu krājums “Kārsavas stāsti”. Rakstu krājumā apkopoti pētījumi par Kārsavas novada arheoloģiskajām vietām, muižu sistēmu, dzelzceļa vēsturi, reliģiskajām draudzēm un 20. gadsimta karu nestajām pārmaiņām. Līdzās akadēmiskiem pētījumiem, kas tapuši īpaši šim rakstu krājumam, esošie un bijušie kārsavieši tika aicināti atvērt savus dzimtas arhīvus un dalīties ar vēsturiskajām fotogrāfijām, kas uzņemtas līdz Otrajam pasaules karam.

2018. gadā Kārsavas pašvaldības domes lēmums bija samazināt ēkas pārbūves apjomus un pielāgoties pašvaldības budžeta līdzekļiem. 2019. gadā tika izstrādāts būvprojekts, kas paredz ēkas būvniecības 1. posma arhitektūras un būvkonstrukciju risinājumus. Ar Kārsavas novada domes lēmumu tika novirzīti līdzekļi ēkas sakārtošanas pirmajam posmam. Tajā tika iekļauta fasādes atjaunošana, jumta seguma nomaiņa, visu esošo mūra starpsienu nojaukšana, skursteņu demontāža, logu un durvju ierīkošana. Ēkas daļa uz Šņitkas upes pusi, tās neapmierinošā tehniskā stāvokļa dēļ, tika nojaukta.

Paralēli 1. posma darbiem tiek gatavota tehniskā dokumentācija būvdarbu otrajam posmam, t.i. izstrādāts apkures, ventilācijas, siltummehānikas, ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo un ārējo inženiertīklu risinājums, kā arī iekštelpu plānojums un tā izbūve. 2019. gada izskaņā Kārsavas pašvaldība iesniedza projektu LEADER programmā un šī gada martā Lauku atbalsta dienests apstiprināja pašvaldības projektu “Kultūrvēsturiskā centra “Līču mājas” izveide”.

Projekts paredz būvdarbu 2. posma darbus un ēkas pielāgošanu jaunu tūrisma pakalpojumu radīšanai – izveidojot kultūrvēstures centru “Līču mājas”. Tajā atradīsies tūrisma informācijas ieguves punkts, izstāžu zāle, kurā mājos rakstu krājuma “Kārsavas stāsti” pastāvīgā ekspozīcija un mainīgās ekspozīcijas, kā arī telpas Kārsavas novada amatnieku/mājražotāju un radošo cilvēku amatu prasmju prezentācijai.

Sadarbībā ar domnīcu Creative Museum turpinās arī darbs pie pētījumu bāzes rakstu krājuma “Kārsavas stāsti” 2. daļai. Akadēmiskajos pētījumos iekļautās tēmas būs- 20. gadsimts Kārsavā un kārsaviešu stāstos,  Padomju laiki Kārsavā un Otrā pasaules kara ietekme uz Kārsavu un tās iedzīvotājiem.

Šī gada marta beigās izsludināts atklātais konkurss “Kultūrvēstures centra “Līču mājas” pastāvīgās ekspozīcijas satura un dizaina projekta izstrāde un tā realizācija”. Piedāvājumu atvēršana notiks 24. aprīlī.

Kultūrvēstures centra “Līču mājas” projekts ir viena no Kārsavas novada pašvaldības ilgtermiņa prioritātēm, lai veicinātu Kārsavas novada atpazīstamību, uzņēmējdarbības attīstību, labklājību un, galvenokārt, Kārsavas novada vēstures un cilvēku likteņu stāstu saglabāšanu

Kārsavā top kultūrvēstures centrs «Līču mājas» ” Ivetas Čigānes (“Latvijas Radio” Latgales korespondente ) reportāža lsm.lv

 Inga Zagorska
Tūrisma organizatore