Ludzas novada pašvaldība  pārdod  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošos  nekustamos īpašumus:

1. Mežvidu pagastā – “Mežsili”, kadastra Nr. 68700040304 ( zemes vienību  kadastra apzīmējumi 68700040171,  68700040251,  kopējā platība 4,4ha,  ar mežaudzi):

–  izsoles sākumcena EUR 5400, 00;

–  izsoles solis EUR 500,00;

– reģistrācijas maksa EUR 50,00, nodrošinājuma nauda EUR 540,00;

– pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 06.08.2021. plkst. 15.00;

izsole notiks 12.08.2021., plkst.11.00   pašvaldības sēžu zālē, Vienības ielā 53, Kārsavā, Ludzas nov.

Reģistrācijas maksa  jāieskaita Ludzas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000017453, kontā Nr. LV58 HABA 0551 0189 8779 0, norādot  tā iemaksas mērķi – NĪ “Mežsili”, kadastra Nr. 68700040304, izsoles  reģistrācijas maksa

Nodrošinājuma  nauda jāieskaita Ludzas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000017453, kontā Nr. LV15PARX0002240270013, norādot  tā iemaksas mērķi –NĪ  “Mežsili”, kadastra Nr. 68700040304 zsoles nodrošinājuma nauda”.

 Pieteikumus par piedalīšanos izsolēs (ar pievienotiem dokumentiem) pretendentiem jāiesniedz  līdz 2021.gada 6.augustam plkst. 15.00:

-personīgi-Vienības ielā 53, Kārsavā- Kārsavas pilsētas pārvaldes ēkas 2.stāvā 14.kab.,

– pa pastu, adrese  Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717,  vai,

– elektroniski,  nosūtot pieteikumu,  kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: dome@karsava.lv vai pasts@ludzasnovads.lv.

pdf-icon.pngIzsoles noteikumi 324.18 kB

doc-icon.pngPieteikums19.35 kB

Par iespējamām izsoles procesa norises  izmaiņām, reģistrētie izsoles pretendenti tiks informēti elektroniski. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības  mājas lapā  www.karsava.lv vai www.ludzasnovads.lv

Papildus informācija pa t. 65733135,  e-pastu attistiba@karsava.lv