Ludzas novada pašvaldība  pārdod  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošos  nekustamos īpašumus:

 Goliševas pagastā – “Auzāni”, kadastra Nr. 68540010010 ( zemes vienības  kadastra apzīmējums 68540010010 platība 6,79ha,  ar mežaudzi):

–  izsoles sākumcena EUR 13000, 00;

–  izsoles solis EUR 1000,00;

– reģistrācijas maksa EUR 50,00, nodrošinājuma nauda EUR 1300,00;

– pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 06.08.2021. plkst. 15.00;

izsole notiks 12.08.2021., plkst.13.00   pašvaldības sēžu zālē, Vienības ielā 53, Kārsavā, Ludzas nov.

Reģistrācijas maksa  jāieskaita Ludzas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000017453, kontā Nr. LV58 HABA 0551 0189 8779 0, norādot  tā iemaksas mērķi – NĪ  Goliševas pagastā – “Auzāni”, kadastra Nr. 68540010010  izsoles  reģistrācijas maksa

Nodrošinājuma  nauda jāieskaita Ludzas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000017453, kontā Nr. LV15PARX0002240270013, norādot  tā iemaksas mērķi – Goliševas pagastā – “Auzāni”, kadastra Nr. 68540010010, izsoles nodrošinājuma nauda”.

 Pieteikumus par piedalīšanos izsolēs (ar pievienotiem dokumentiem) pretendentiem jāiesniedz  līdz 2021.gada 6.augustam plkst. 15.00:

-personīgi-Vienības ielā 53, Kārsavā- Kārsavas pilsētas pārvaldes ēkas 2.stāvā 14.kab.,

– pa pastu, adrese  Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717,  vai,

– elektroniski,  nosūtot pieteikumu,  kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: dome@karsava.lv vai pasts@ludzasnovads.lv.

doc-icon.pngPieteikums19.45 kB

pdf-icon.pngIzsoles noteikumi 309.84 kB

Par iespējamām izsoles procesa norises  izmaiņām, reģistrētie izsoles pretendenti tiks informēti elektroniski. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības  mājas lapā  www.karsava.lv vai www.ludzasnovads.lv

Papildus informācija pa t. 65733135,  e-pastu attistiba@karsava.lv