Kārsavas novada pašvaldība pārdod  mutiskā izsolē  ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Bērzu iela 1-3, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov., kadastra numurs   6854 900 0012.

 Nekustamais  īpašums , kadastra numurs 6854 900 0012, sastāv no  trīs istabu  dzīvokļa 80,2m² platībā, kā arī 654/14130 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas          (kadastra apzīmējums 6854 004 0225 011), trīs palīgceltnēm ( kadastra apzīmējumi 6854 004 0225 012,  6854 004 0225 013, 6854 004 0225 014) kā arī inženierkomunikāciju un labiekārtojuma kopuma, kas atrodas objektā un ir ar to nesaraujami saistīts.

Izsole notiks 2021.gada  7. maijā plkst.11.00, Kārsavas novada pašvaldības domes sēžu zālē, Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā.

 Nekustamā īpašuma atsavināšanas  izsoles sākumcena EUR  1600,00.

 Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR  160,00.

Izsoles solis –  EUR 100,00( viens simts euro un 00 centi).

Reģistrācijas maksa- EUR 20,00 (divdesmit euro  un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000017398,  juridiskā adrese -Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, A/S Swedbank norēķinu kontā: LV58 HABA 0551 0189 87790  ar diviem atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi: “NĪ kadastra numurs 6854 900 0012, izsoles nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa”.

 Pieteikumus par piedalīšanos izsolē (ar pievienotiem dokumentiem) pretendentiem jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2021.gada 5. maijam plkst. 11.00, personīgi-Vienības ielā 53, Kārsavā- domes ēkas 2.stāvā 14.kab. vai elektroniski,  nosūtot pieteikumu,  kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: dome@karsava.lv.

Izsoles noteikumi un pieteikuma veidlapa–pielikumā:

doc-icon.pngIZSOLES NOTEIKUMI17.80 kB

doc-icon.pngGROZĪJUMI IZSOLES NOTEIKUMOS14.41 kB

doc-icon.pngPIETEIKUMS18.56 kB

 Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš sazinoties ar Anatoliju Posredņikovu pa tālruni 29485760.