Kārsavas novada pašvaldība  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Vienības iela 74B-11, Kārsava,   Kārsavas novads , kadastra numurs 68099000546 . Nekustamais īpašums sastāv no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo 69,5 m², kā arī 6589/106880 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

Izsole notiks  2020.gada 10.jūnijā plkst.10.00 Kārsavas novada pašvaldības  sēžu zālē Vienības ielā 53 , Kārsavā, Kārsavas novadā.

 Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: EUR 4000,00 (četri tūkstoši  euro un 00 centi).

 Nodrošinājuma nauda:  10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 400,00 (četri simti  euro un 00 centi).

Izsoles solis: EUR 100,00 ( viens simts euro un 00 centi).                                 

Reģistrācijas maksa: EUR 20,00 (divdesmit euro  un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, Reģ.Nr.90000017398, A/S Swedbank norēķinu kontā:LV58 HABA 0551 0189 87790  ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi „Nekustamā īpašuma Vienības iela 74B-11, Kārsava, Kārsavas novads” nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa .

Pieteikumus par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020.gada 05.jūnijam   plkst.12.00 ,Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, 11.kabinetā –Komisijā vai e-pasts:dome@karsava.lv, pretendentiem personīgi , vai elektroniski nosūtot pieteikumu ar dokumentiem, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu..

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības  mājas lapā www.karsava.lv.

  Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Valentīnu Bļinovu pa tālruni  29238166.

doc-icon.pngPIETEIKUMS17.12 kB

doc-icon.pngIZSOLES NOTEIKUMI17.94 kB