Kārsavas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi pārdod, tai piederošo nekustamo īpašumu Telegrāfa iela 25A, Kārsava, Kārsavas novads.

Nekustamais īpašums Telegrāfa iela 25A, Kārsava, Kārsavas novads sastāv no neapbūvētas zemes vienības- starpgabala 0.0767 ha (767m²)  platībā (kadastra apzīmējums 6809 002 0462).  Īpašuma kadastra numurs 6809 002 0177.

 Starpgabals nav izmantojams patstāvīgi funkcionējošas apbūves veidošanai, ja tas netiek pievienot kādam no blakus esošajiem zemes īpašumiem.

         Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo neapbūvēto starpgabalu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā  noteikto ir pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem. 

Ja pierobežnieki vēlas izmantot savas pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu- zemes starpgabalu- Telegrāfa iela 25A, Kārsava,  Kārsavas novads, tad viņiem peronīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību, līdz 2020.gada 05.jūnijam , Kārsavas novada pašvaldībā –Vienības ielā 53, Kārsavā , Kārsavas novadā- Komisijā  (11.kabinetā) , jāisniedz pieteikumu nekustamā īpašuma atsavināšanai   . Pieteikumam jāpievieno īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija (uzrādot oriģinālu), uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pilnvarotai personai  noteiktajā kārtībā apstiprinātu  pilnvaru.

Ja norādītajā termiņā no pierobežniekiem ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu noslēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu – EUR 550,00 (pieci simti piecdesmit euro un 00 centi).

 Ja pieteikumus par zemes starpgabala pirkšanu līdz 2020.gada 05.jūnijam ir iesnieguši vairāki pierobežnieki, tiek rīkota izsole starp šīm personām.

Izsole notiks:  Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, pašvaldības sēžu zālē 2020.gada 22.jūnijā plkst.11.00.

 Lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 18.jūnijam plkst 12.00  Vienības ielā 53, Kārsava, Kārsavas novads –  Komisijā vai e-pasts:dome@karsava.lv, pretendentiem personīgi vai elektroniski nosūtot pieteikumu ar dokumsnteim, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstsu, jāiesniedz sekojošus dokumentus:

1. noteiktas formas pielikums ( pielikums Nr.1);

2. bankas dokumentus par nodrošinājuma naudas un reģistrācijas maksas samaksu;

3. uzrāda personu apliecinošu dokumentu- pasi vai identifikācijas karti;

 4. noteiktajā kārtībā apstiprināta  pilnvara pārstāvēt fizisko personu izsolē (uzrādot pasi vai identifikācijas karti).

 Ja persona ir izpildījusi šos noteikumus  tā tiek reģistrēta izsoles pretendentu reģistrācijas sarakstā   Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību .

 Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ( (nosacītā cena)  EUR 550,00 (pieci simti piecdesmit euro un 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 55,00 (piecdesmit pieci euro un 00 centi). Reģistrācijas maksa-  EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi). Izsoles solis – EUR 50, 00 (piecdesmit euro un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Kārsavas novada pašvaldības, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, Reģ.Nr.90000017398, A/S Swedbank norēķinu kontā:LV58 HABA 0551 0189 8779 0 , ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot tā iemaksas mērķi „Nekustamā īpašuma Telegrāfa iela 25A, Kārsava, Kārsavas novads” nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības  mājas lapā www.karsava.lv .

Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Valentīnu Bļinovu pa tālruni 29238166.

doc-icon.pngPIETEIKUMS17.41 kB

doc-icon.pngIzsoles noteikumi17.83 kB