maketetajsesf-1

Mežvidu pamatskolas 1.-5. klases skolēni, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākuma ietvaros, 10.10.2018 devās uz Ilūkstes novada dabas liegumu ,,Pilskalnes Siguldiņa”, kur iepazinās ar gida profesiju. Skolēniem bija iespēja vērot gida darbu izejot ,,Sprīdīša taku”, kā arī vienā takas posmā tika dota iespēja pašiem iejusties gida lomā. Izejot taku 1,6 km garumā ar 32 koka skulptūrās atveidotiem pasaku tēliem par Sprīdīti,  skolēni vēroja krāšņo Latvijas dabu rudenī, iepazina koku daudzveidību, nogāzes un gravas Dubupītes ielejā, veica dažādus interaktīvus uzdevumus.

Dienas gaitā skolēni apmeklēja Daugavpils Zoo dārzu, kur ar lielu sajūsmu un aizrautību vēroja dažādus eksotiskos dzīvniekus.

Noslēgumā tika apmeklēts Daugavpils ZINOO centrs. Tur iepazina arhitekta profesiju, paši konstruēja un būvēja debesskrāpjus, praktiski darbojās dažādu zinātņu laboratorijās.

I.Linuža, I.Jurdže, R.Pintāne
Mežvidu pamatskolas skolotājas