Mežvidu pamatskolas vēstures gadu skaitļi stāsta, ka 1907. gadā Skūpovas sādžā Ilzes Mortukānes mājās tika atvērta pirmā skola ar trīs klasēm. Iesakās garš posms skolas vēsturē, tā ne vienu reizi vien mainījusi nosaukumu un atrašanās vietu.

1914. gadā skola tika pārcelta uz Bokšu sādžu. No 1920. gada skola atrodas Mežvidos.

Skolu, tās pastāvēšanas gados, vadījuši direktori:

Pēteris Stabrovskis (1940-1954),
Evģēnija Lisovska (1954-1977),
Alberts Gasparenoks (1977-1982),
Domicella Silkāne (1982-1983 veic direktora pienākumus),
Viktorijs Krišāns (1983-1998),
Ināra Silicka (1998-2007),
Skaidrīte Strode (2007-2014).
No 2014./2015.mācību gada skolu vada direktore Vita Krišāne.

Laika gaitā mainījies arī skolas nosaukums – veselas septiņas reizes! Bijusi gan Kuļņevas- Labvāržu pagasta Mežvidu skola, gan Bērzgales pagasta Mežvidu sešgadīgā pamatskola, 1. Mežvidu septiņgadīgā skola un astoņgadīgā skola, 1. Mežvidu deviņgadīgā skola, 1. Mežvidu pamatskola.  No 2009./2010.mācību gada – Kārsavas novada Mežvidu pamatskola.

Mēs lepojamies ar visu skolas absolventu un esošo skolēnu sasniegumiem mācību olimpiādēs ne tikai novada, rajona, reģiona un valsts olimpiādēs. Lepojamies ar panākumiem visos konkursos.

2013.-2015. gadā skola piedalījās Comenius skolu daudzpusējās sadarbības projektā “Cilvēku dzīve Eiropas valstīs” (“PEACE”). Projekta ietvaros skolas Comenius komanda viesojās 5 Eiropas valstīs: Rumānijā, Grieķijā, Polijā, Turcijā, Portugālē, kā arī Eiropas sadraudzības partnerskolu komandas uzņēmām savā skolā. Šī projekta sagatavošanas un realizēšanas smagumu iznesa enerģiskā angļu valodas un sporta skolotāja Jolanta Silicka. Skola ir aktīva sporta dzīvē. Sporta skolotājas sagatavoti, skolēni gūst godalgotas vietas sacensībās. Daudzi skolēni apmeklē Ludzas sporta skolas Kārsavas filiāli un trenējas papildus.

Par sekmīgu  Kārsavas Mūzikas un  mākslas skolas filiāles darbību, kuru vada skolotāja Iveta Linuža, liecina skolēnu augstie novērtējumi diplomdarbu aizstāvēšanā.

Mazpulka “Cielaviņa” ilggadējā vadītāja Janīna Širina prot atrast pieeju gan maziem, gan lieliem dabas mīļotājiem, iesaistot viņus projektu rakstīšanā.

Skolotāju Anitas Turlajas un Maritas Rudovičas vadītie deju un mūzikas kolektīvi ar uzstāšanos kuplina visus skolas pasākumus.

Ekoskola

EKO skolas karogs.

Skolas kolektīva iesāktais darbs saistībā ar vides izpētes jautājumiem vainagojās ar to, ka 2005./2006.mācību gadā Mežvidu pamatskola tika uzņemta Latvijas EKO skolu saimē, iegūti EKO skolas sertifikāti un karogi. Pašreiz šo programmu sekmīgi vada skolotāja Inga Jurdže. Ar vidi saistīti projekti, konkursi pat starptautiskā līmenī – tas ir EKO entuziastu un vadītājas regulārs darbs.

Fizikas, ķīmijas, matemātikas skolotāja Inguna Pašāne aizved skolēnus nezināmajā skaitļu, skābju un sārmu pasaulē, bet kontinentus palīdz izprast ģeogrāfijas skolotāja Antoņina Zlidne.

Skolotāji Elīna Grabovska un Modris Karpovs liek apjaust katram skolēnam, ka viņš ir mazs mākslinieks, ja centīsies apgūt vizuālās mākslas un mājturības priekšmetu prasmes.

Atbalstu skolēniem sniedz logopēde Ilona Čoiča un psiholoģe Ilona Sutra.

Skolotāja Gunita Mūrniece-Krišāne pašlaik atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā.

Administrācijas pienākumus veic enerģiskā direktore Vita Krišāne un direktores vietniece Rita Pintāne.

Mēs lepojamies:

  • ar ilggadējiem tehniskajiem darbiniekiem: Birutu Vīcupi, Zinaīdu Ludbārdi, Vēsmu Pauniņu, Intu Gutāni, Lāsmu Mortukāni, Lolitu Laizāni, Zitu Gudrīti, Vizmu Dzerkali, Annu Urtāni, Ivaru Muleru;
  • ar šoferiem Aivaru Urtānu un Sandri Jurdžu;
  • ar mūsu skolēnu vecākiem par sadarbību, par dialogu, ko veidojam kopā;
  • ar skolas absolventiem un esam gandarīti, ka viņi mums uztic nu jau savus lolojumus!

Ar skolu saistītās atmiņas vienmēr paliks ar mums – labas vai sliktas, priecīgas vai skumjas. Tās ir, bija un būs daļa no mūsu dzīves.

Vai Jūs atceraties pēdējo reizi, kad iegājāt SAVĀ skolā – Mežvidu pamatskolā?

Katram ir savs stāsts par skolas laiku, par savu SKOLOTĀJU, par pirmo mīlestību….

6. maijā, tinot atmiņu kamoliņu, būsim piederīgi SAVAI skolai – MEŽVIDU PAMATSKOLAI:

  • plkst. 16.00 – reģistrācija skolā
  • plkst. 18.00 – koncerts Mežvidu kultūras namā
  • plkst. 19.00 – Atmiņu kamolītis

Groziņu ballē dejosim Māra Leiduma mūzikas pavadījumā. Darbosies fotogrāfs.

Mežvidu pamatskolas administrācija