2019.gada 03.decembrī Kārsavas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0./16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

2020./2021.m.g.  1.semestrī darbu projektā turpina Mežvidu, Mērdzenes un Salnavas pamatskolas.

Mežvidu pamatskolā darbu  projektā koordinē– skolotāja Jolanta Silicka un Rita Pintāne, Mērdzenes pamatskolā-skolotāja Antoņina Zlidne, Salnavas pamatskolā direktora p.i. – Silvija Geidāne un skolotāja Valentīna Kirsanova. Kārsavas novada pašvaldībā -izglītības metodiķe Vaira Šicāne.

Ko iegūst projekta ietvaros skolēns un ko skolotājs?

Skolēns – konsultācijas ar pedagogiem, psihologiem, sociālajiem pedagogiem, ekonomisku atbalstu.

Pedagogi- iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas ir nepieciešams.

            Visbiežāk minētais risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā, ir ar mācību vidi un izglītības iestādi saistītais risks, kas sevī ietver grūtības mācību satura apguvē, zemus mācību sasniegumus, iekavētā mācību satura apguvi, uzvedības problēmas un valodas barjeru.

             Projekta ietvaros skolēni var iesaistīties arī Jaunatnes iniciatīvu projektos, kas, izmantojot dažādas neformālās izglītības aktivitātes, palīdz uzrunāt un atbalstīt priekšlaicīga mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešus.

Vaira Šicāne
Kārsavas novada pašvaldības 
projekta koordinatore