aa

Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros sākot jau no  2017./2018.m.g. novembra līdz maijam Mērdzenes pamatskolā strādāja pedagoga palīgs, kurš mācību gada garumā sniedza atbalstu  tiem 1.-4. klašu izglītojamiem, kuriem bija grūtības vielas izpratnē un apgūšanā matemātikā. Jaunajā 2018./2019. mācību gadā no septembra skolā projekta ietvaros turpinās atbalsta pasākumi izglītojamajiem, kur pedagoga palīgs darbojas skolēnu tā, lai tas labāk spētu izprast mācību vielu.

Mērķis:

  • palīdzēt saprast un izskaidrot nesaprotamo mācību vielu, lai radītu skolēnos motivāciju mācīties un attīstītu komunikācijas prasmes.
  • sadarboties ar mācību priekšmeta skolotājiem, analizēt un noskaidrot izglītojamo mācīšanās problēmas un meklēt atbildes to risināšanai.

Šī darba rezultātā izglītojamiem uzlabojās sekmes matemātikā, viņi kļuva drošāki un pārliecinātāki par sevi. Savukārt mācību priekšmeta skolotājs varēja vairāk laika veltīt pārējiem skolēniem.

Pedagoga palīga loma ir daudzveidīga, viņš strādā kā atbalstītājs, motivētājs, palīgs.

Mērdzenes pamatskolas skolotāja
pedagoga palīgs Biruta Krilova