Šī gada janvārī Mērdzenes pamatskolā notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta organizētā plānotā akreditācija un direktores profesionālā darba izvērtējums. Akreditācijas procesā tika izvērtēts aktualizētais skolas pašvērtējuma ziņojums, izglītības dokumentu atbilstība ārējiem normatīvajiem aktiem, izskatīti skolēnu mācību sasniegumi, skolas darba sistēma, skolas vide. Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, intervijas ar skolas personālu, vecākiem, skolēniem, direktori un skolas dibinātāju notika tiešsaistē. Mācīšanas kvalitātes izvērtēšanas procesā skolā tika vērotas pēc nejaušības principa izvēlētas attālinātās mācību stundas, kuras tika raksturotas kā tradicionāla mācīšana pārejā uz efektīvu, lietpratībā balstīta mācību satura īstenošanas pieeju.

Ar lielu gandarījumu un prieku varam paziņot, ka skola ir akreditēta uz maksimālo termiņu – 6 gadiem ( līdz 2027.gadam) pamatizglītības programmā.

Mūsu visu kopīgais darbs ir augsti novērtēts, tāpēc vēlos pateikties par atbalstu Kārsavas novada domes priekšsēdētājai Inārai Silickai, novada metodiķēm Intai Laganovskai Veserei un Vairai Šicānei. Paldies Kārsavas vidusskolas direktoram Edgaram Pukstam par tehnisko atbalstu. Liels paldies mūsu skolas skolotājiem, skolas darbiniekiem, skolēniem un vecākiem par ieguldīto darbu, laiku un atbildību.

Jaunā 2021.gada pirmais mēnesis mūsu skolai ir nesis ne vien satraukuma pilnus brīžus, bet arī lielus, patīkamus pārsteigumus – brīnišķīgas individuālas svētku dāvanas skolas darbiniekiem no Kārsavas novada pašvaldības. Liels paldies par šo pārsteigumu no visa skolas kolektīva!

Krāsim spēku no asniem un pumpuriem, būsim stipri, veseli, gaidot pavasari!

Mērdzenes pamatskolas direktore Inese Avota