24.jūlija vakarā Mērdzenes estrādē pagasta etnogrāfiskais ansamblis “MĀRGA” pulcināja  uz savas 55. pastāvēšanas gadskārtas svinībām.

“Mārgas” vadītāja Austra Golubova kolektīvā dzied kopš tā izveidošanās. Toreiz kā kolektīva jaunākā dziedātāja un tagad pieredzes bagāta dziedātāja un stāstītāja, vairāk kā desmit gadus kolektīva vadītāja un ideju īstenotāja.

“Mārgas” izpildījumā skanēja 2 latgaliešu tautasdziesmas – “Ama, ama muosenis”, “Nasit mani muomuleņa”, kas dziedātas pirmās toreiz, pirms 55 gadiem.

Dziesma “Agri, agri saule lēce” izskanēja kā veltījums mūžībā aizgājušiem kolektīva  dalībniekiem un  vadītājiem.

Nevienu neatstāja vienaldzīgu “TOLKYS dzīsme” ar savu stiprumu, dvēseliskumu, un balsu daudzveidību.

Koncertu kuplināja Mērdzenes vidējās paaudzes kolektīvs “LUSTE” ar latgaliešu dejām.

Pasākuma  pirmās daļas noslēgumā izskanēja “Mārgas” iemīļotā  dziesma “Gonūs guoju, kanci grīžu”, jautra un drastiska.

Koncerta otro daļu veidoja  kaimiņu  kolektīvu uzstāšanās. Paldies par dziesmām, laba vēlējumiem un dāvanām Bozovas etnogrāfiskajam ansamblim un vadītājai AGNESEI MEDNEI, “STRAUJUPĪTEI” no Goliševas un vadītājam ANATOLIJAM POSREDNIKOVAM, Blontu folkloras kopai “MADARA” un vadītājai INĀRAI SPRUDZĀNEI, Pušmucovas etnogrāfiskajam ansamblim “OLŪTI” un vadītājai INĀRAI DOVGIALLO, Mežvidu kultūras nama etnogrāfiskajam ansamblim un vadītājai ANTOŅINAI MŪRNIECEI, Salnavas etnogrāfiskajam ansamblim un vadītājai ELVĪRAI BLEIVEI, paldies par apdziedāšanas dziesmu Zvirgzdenes lauku kapelai un vadītājai VALENTĪNAI RUCIŅAI.

Paldies “MĀRGAS” bijušajām ilggadējām dziedātājām ZOĻAI LIPSKAI un SOFIJAI NOVIKAI. Vēlam stipru veselību un daudz baltu dieniņu!

PALDIES visiem sveicējiem!

Paldies apskaņošanas komandai par kvalitatīvu un saliedētu darbu, paldies fotogrāfam NIKOLAJAM MORTUKĀNAM

Paldies  koncerta apmeklētājiem par izturību un aplausiem šajā lietainajā vakarā.

Paldies Kārsavas novada pašvaldībai par pasākuma finansiālo atbalstu.

Anita Šarkovska
“MĀRGA” un Mērdzenes KN vadītāja