2021. gada 24.septembrī tika nodota ekspluatācijai Malnavas iela posmā no Skolas ielas līdz autoceļam A-13. Kopējais pārbūvētais šī posma garums ir 873, 64 m.

Darbus veica SIA “Ceļi un tilti”, būvuzraudzības pakalpojumus sniedza SIA “Semita”, autoruzraudzību veica SIA “Projekts EAE”. Būvprojektu izstrādāja SIA “Myzone”.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 271 531, 31 euro, t. sk. būvdarbu izmaksas-250 221, 67 euro, būvuzraudzība-8731,35 euro, autoruzraudzība-6050, 00 euro, projektēšana-5687,00 euro.

Plānots, ka no Eiropas Reģionālā attīstības fonda   tiks saņemts finansējums 85% apmērā no attiecināmajām izmaksām, no valsts budžeta – 4, 5%  ,  bet pašvaldības līdzfinansējuma daļa- 10, 5% no attiecināmajām izmaksām.

Projekta ietvaros tika veikta grāvju rakšana un tīrīšana, 2 kārtu asfalta seguma izbūve 10 cm biezumā, caurteku un nobrauktuvju izbūve, apgaismojuma izbūve, kā arī veikti labiekārtošanas darbi un uzstādītas nepieciešamās ceļa zīmes. Ārpus projekta šajā ielas posmā vienlaicīgi tika izbūvētas arī Lattelecom inženierkomunikācijas.

            Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

Ielas pieguļošajās teritorijās atrodas četri uzņēmumi, kas nodrošinās projekta mērķu sasniegšanu- darba vietu radīšanu, investīciju ieguldīšanu savos uzņēmumos un degradēto teritoriju sakārtošanu. 

Projekts tika īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība5.6.2.  specifiskā atbalsta mērķa ”Teritoriju revitalizācija reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”3. kārtas ietvaros.