izglitibas_logo ll

Eiropas atbalsts projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  ir pieejams gan profesionālo, gan vispārizglītojošo skolu audzēkņiem no 5. līdz 12. klasei. Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku. Tādēļ projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā izglītībā un profesionālajā izglītībā sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Tiks sniegts gan individuālais materiālais un konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmiskais atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, atbalstošas mācību vides izveidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.

Malnavas koledža projekta realizāciju uzsāka 2017./2018.mācību gada 2. semestrī, kad ar dažādiem atbalsta pasākumiem projektā tika iesaistīti 21 audzēknis, bet 2018./2019. mācību gada 1.semestrī, izvērtējot nepieciešamos atbalsta pasākumus,  audzinātāji uzskatīja par nepieciešamu projektā iesaistīt jau 42 izglītojamos. 2.semestrī Malnavas koledžā  Eiropas atbalstu saņems 56 audzēkņi, lai gan palīdzība būtu nepieciešama vēl  vairākiem. Jau savās vecāku mājās daudziem dzīves apstākļi ir skarbi, bet atnākot mācīties un dzīvojot dienesta viesnīcā sākas patstāvīgās dzīves skola, kurā jāmācās salāgot savu budžetu tā, lai pietiktu vecāku līdzi dotais, lai pēc iespējām  varētu arī atļauties savas elementārās nepieciešamības apmaksāt, pat visnepieciešamākās, kas ir saistītas ar mācību procesu un sadzīvi. Pedagogiem ir sāpīgi apzināties, ka reizēm viņu audzināmo mācību pamešanas iemesls ir vēlme ātrāk sākt strādāt , lai vienkārši varētu nodrošināt savas pamatvajadzības. Tāpēc mūsu pedagogi uzskata, ka ne tikai pamatskolās būtu jāpiešķir brīvpusdienas, bet visiem vispārizglītojošo skolu audzēkņiem ( arī profesionālo) pienāktos brīvpusdienas. Jebkurā izglītības iestādē tā būtu laba prakse un laba izglītības iestādes vide, kas rada labvēlīgus apstākļus mācībām. Vismaz kādai daļai audzēkņu projekts to nodrošina.

Liela nozīme ir arī tam, ka projekts dot iespējas jauniešiem saņemt papildus konsultācijas mācību sekmju uzlabošanai, lai viņi varētu papildus apgūt tos mācību priekšmetus, kas viņiem sagādā grūtības vai tieši tāpēc rodas bažas par mācību turpināšanu.  Šobrīd  darbs pie individuālo plānu sagatavošanas 2.semestrim jau ir pabeigts. Par projekta līdzekļiem tiks apmaksāts pedagogu vai citu speciālistu darbs. Projektā ir paredzēts arī finansiāls atbalsts sociālo problēmu risināšanai.

Ilga Novikova
Projekta koordinatore Malnavas koledžā