Vides inženieris –  profesijas klasifikatora kods 2143 01, amatalga- 1100,00 EUR.

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • Augstākā izglītība vides aizsardzības jomā;
 • Vides aizsardzības jautājumu un ar tiem saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
 • Vismaz vienas svešvalodas zināšanas (angļu vai krievu val.);
 • Prasme strādāt ar datoru (pamatzināšanas MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, interneta pārlūkprogrammām);
 • Prasme noformēt dokumentāciju atbilstoši lietvedības normatīvo aktu prasībām;
 • Precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • Spēja prezentēt un aizstāvēt viedokli;
 • Spēja elastīgi pielāgoties ārējās vides prasībām, ātri reaģēt dažādās situācijās, novērst un risināt konfliktsituācijas;
 • Pieredze vides projektu realizēšanā tiks vērtēta kā prioritāte.

Amata pienākumi:

 • Koordinēt Pašvaldības kompetencē esošo vides jautājumu risināšanu sadarbībā ar Pašvaldības struktūrvienībām un padotībā esošajām iestādēm, kā arī sekmēt sadarbību ar citām institūcijām vides jautājumu risināšanā;
 • Plānot vides aizsardzības programmas un rīcības plānus, sekot to izpildei;
 • Organizēt piešķirtās rūpnieciskās zvejas tiesību limita sadali;
 • Organizēt ikgadējos zivju resursu atjaunošanas pasākumus novada ezeros;
 • Sagatavot koku ciršanas atļaujas, organizēt publiskās apspriešanas koku ciršanas jautājumos;
 • Pārzināt un uzkrāt informāciju par novadā esošiem dižkokiem un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām;
 • Izskatīt iedzīvotāju iesniegumus par jautājumiem, kas saistīti ar vides aizsardzību;
 • Novērtēt vides kvalitātes stāvokli novadā, izstrādāt un sniegt priekšlikumus par vides saglabāšanu, kontroli un Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu izmaiņām ar vidi saistītos jautājumos;
 • Veikt Ludzas novada teritorijas saistošo noteikumu par atkritumu apsaimniekošanu izpildes kontroli;
 • Sniegt priekšlikumus par dalīto atkritumu laukumu izbūves vietām Ludzas novadā;
 • Pēc attiecīgo iestāžu pieprasījuma sniegt viedokli par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību, kā arī piedalīties ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskajās apspriešanās;
 • Organizēt klaiņojošo (t.sk., mirušo) dzīvnieku izķeršanu, sterilizāciju un eitanāziju;
 • Sagatavot bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas. Piedalīties derīgo izrakteņu ieguves projektu izstrādes procesā, tostarp, Ietekmes uz vidi veikšanas procedūrā;
 • Sniegt priekšlikumu pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo parku, skvēru un mežu apsaimniekošanā;
 • Apkopot datus par decentralizētās kanalizācijas lietotājiem pilsētās; sniegt iedzīvotājiem informāciju par pieslēguma iespējām pie centralizētās kanalizācijas sistēmām.
 • Veikt kontroles un sagatavot dokumentus administratīvās lietas uzsākšanai vides jomā;
 • Piedalīties vides projektu, t.sk., starptautisko, izstrādē un ieviešanā.

Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule,
 • dzīvesgājuma apraksts (CV),
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas,
 • valsts valodas prasmes apliecinošs dokuments (ja nepieciešams).

Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis konkursa noteikumiem.

Iesniedz personīgi Ludzas novada Ludzas pilsētas VPVKAC (Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā) (1. stāvā) Raiņa ielā 16, Ludzā vai nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi pasts@ludzasnovads.lv ar norādi “Pieteikums uz Ludzas novada pašvaldības Vides inženiera amatu” līdz 2021. gada 25.novembrim plkst. 15.00.

Tālr. uzziņām: +371 65707135; + 371 26869560.