Ārkārtas sēdes darba kārtībā apskatīti 21 jautājumi.

1. Par pašvaldības iestāžu reorganizāciju.
2. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu.
3. Ludzas novada Kārsavas pilsētas pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.
4. Ludzas novada Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.
5. Ludzas novada Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.
6. Ludzas novada Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.
7. Ludzas novada Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.
8. Ludzas novada Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.
9. Par pašvaldības iestāžu reorganizāciju.
10. Ludzas novada Zilupes pilsētas pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.
11. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšana amatā.
12. Par Briģu, Cirmas, Isnaudas, Istras, Nirzas, Ņukšu, Pildas, Pureņu, Rundēnu pagastu pārvalžu nolikumu apstiprināšanu.
13. Par Ludzas novada pilsētu un pagasta pārvalžu vadītāju amatalgu noteikšanu.
14. Par Ludzas novada pašvaldības iestādes “Ludzas novada pašvaldības centrālā administrācija” nolikuma apstiprināšanu.
15. Par Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amatalgas noteikšanu.
16. Par Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieka amatalgas noteikšanu.
17. Par Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 2.vietnieka amatalgas noteikšanu.
18. Par Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 3.vietnieka amatalgas noteikšanu.
19. Par Ludzas pašvaldības izpilddirektora amatalgas noteikšanu.
20. Par Ludzas novada pašvaldības domes deputātu darba samaksu.
21. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.4/2021 “Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu.

Ar domes sēdes protokolu var iepazīties sekojošā pdf-icon.pngfailā 291.21 kB