lauku_celi_uzsakti

Pēc būvdarbu laika izpildes grafika augusta sākumā tika uzsākti pārbūves darbi Mežvidu pagasta ielās. Kā jau iepriekš rakstījām, ka būvdarbu izpildei bija plānoti 2 mēneši. Bet intensīvu nokrišņu dēļ būvdarbu veicējs VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ir pārtraucis būvdarbus un Kārsavas novada pašvaldībai lūdzis tehnoloģisko pārtraukumu.

Līdz lietavām  Mežvidu pārbūvējamajās ielās daļēji paspēja nomainīt caurtekas, veikt grāvju tīrīšanu un noņemt apaugumu.

Grants ceļa posmu būvdarbi  Mežvidu, Salnavas un Mērdzenes pagastos tiks atsākti, iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, visticamāk nākošgad pavasarī.

Būvprojektiem ”Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi” un Alejas ielas pārbūvei decembrī tiks izsludināts būvdarbu konkurss atkārtoti un projekta iesniegums sniegts Lauku atbalsta dienestā izvērtēšanai. Cerams, ka 2018. gadā tiks pārbūvētas Alejas un Nākotnes ielas, kā arī plānotie ceļa posmi a/c Soldoni – Šoseja un a/c Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi.

Septembrī ir beidzies iepirkums projektēšanas darbiem otrās prioritātes grants ceļiem: Smilšu ielai Goliševas pagastā un autoceļam Pudinava -Latvīšu Stiglova Mērdzenes pagastā. Šobrīd notiek pretendentu piedāvājumu izvērtēšana. Kad iepirkumu komisija pieņems lēmumu, uzreiz tiks slēgts līgums ar iepirkuma uzvarētāju un tiks strādāts pie būvprojektu izstrādes otrās prioritātes grants ceļiem.

Inese Lipska
projektu vadītāja