Biedrība „Kūzuls” augustā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atklāta konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste iniciatīvu projektos” projekta “INVESTĪCIJAS DZĪVES KONTĀ” realizāciju.

4.augustā notiks aktivitātes “Latgales virtuves noslēpumu meklējumos” 4.nodarbība.


Tikšanās pie Salnavas KN, Liepu iela 1., Salnava, Kārsavas novads

  • 11.00 -11.10 Dalībnieku reģistrācija un iepazīšanās, došanās uz Salnavas estrādi.
  • 11.10-11.30 Drošības instruktāža, pienākumu dalīšana grupā, iepazīšanās ar izdales
  • materiālu.
  • 11.30- 13.00 Praktiskās nodarbības “Dārza karalis kabacis! ”
  • 13.00- 13.30. Dalībnieku diskusija par nodarbībās apgūto un ” rezultāta degustācija .”

Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Lūgums interesentus pieteikties un sīkāku informāciju iegūt pie projekta vadītājas Valentīnas Kirsanovas- mob. 29471359 vai rakstot epastu valentina.kirsanova@karsava.lv