Laiks ir eiss, steidzīs lobu dareit!” tie ir mūsu mūžībā aizgājušā prāvesta Jāzepa Aglonieša vārdi, kas tik vienkārši un patiesi uzrunā ikvienu cilvēku. Šķiet ka šie vārdi bija Jāzepa Aglonieša dzīves moto, par ko liecina viņa svētīgais mūža gājums un atstātais mantojums. Katrs cilvēks, aizejot mūžības ceļā, atstāj palicējiem savu dzīves veikumu, Jāzepam Aglonietim tas ir īpaši liels un vērtīgs.

Kopš 1991.gada 18.jūnija, kad prāvests Jāzeps Aglonietis tika iecelts par Malnavas, Salnavas un Ruskulovas draudžu prāvestu, kuras apkalpojot arī aizgāja mūžībā. Ir nosvinētas tik daudzas Svētas Mises, izdalīti Svētie Sakramenti, sniegta cilvēkiem garīgā aprūpe visā mūža garumā. Kalpošanas laikā prāvests bez draudžu garīgas aprūpes veica arī saimnieciskos darbus, kas saistīti ar baznīcu ēku uzturēšanu, remontiem un jaunās Kārsavas baznīcas celtniecību. Kad atsākās baznīcas celtniecība, prāvests Jāzeps ikdienas bija būvlaukumā. Ne katrs var atstāt aiz sevis tik lielu pieminekli- uzbūvētu baznīcu.

8700-20067-malnavas_rozukrona_dievmates_romas_katolu_baznicas_pravests_jazeps_aglonietis

Nu jau gandrīz divi gadi ir pagājuši kopš dzīve Kārsavas pusē rit bez Jāzepa Aglonieša. Pa šo laiku tik bieži esam pārdomājuši, par viņa dzīvi, ticības paraugu, mūsu cilvēku garīgo audzināšanu un ieguldījumu ikvienas ģimenes un novada tikumiskās izaugsmes veicināšanā. Gribētos pateikt viņam Lielu Paldies!

Šīs atmiņas īpaši atdzīvojas, kad, apmeklējot Malnavas Rožukroņa Dievmātes draudzes baznīcu, pieejam pie Jāzepa Aglonieša kapa kopiņas, un no sirds izplūst pateicības lūgšana, kurai katrs domās pievienojam savu sveicienu, pateicību un savas nopūtas par katra sirdī nestām problēmām, kas ir ikdienas dzīves, vai pašu radītas, bet liekas mums tik svarīgas.

Kā pateicības redzamā zīme ir skaisti iekārtotā prāvesta Jāzepa Aglonieša atdusas vieta baznīcas dārzā, pretī viņa uzceltajai jaunajai baznīcas ēkai, kur ar draudzes ticīgo, radu, draugu, labdaru un pašvaldības materiālo atbalstu, 2019.gada jūlijā tika uzstādīts tēlnieka Viktora Šuškēviča veidotais kapa piemineklis. Visiem sirsnīgs paldies par garīgo un materiālo atbalstu, jo ar kopīgiem spēkiem un Dieva svētību var veikt lielas lietas. Lai visiem Dievs palīdz ikdienas gaitās, ejot svētuma ceļu!

img_9126

Valsts svētku nedēļā, 2019.gada 12.novembrī, ekselence, mūsu mīļotais un cienījamais bīskaps Jānis Bulis, piedaloties priesteriem Andrejam un Antonam Agloniešiem un tuvāko draudžu prāvestiem, draudzes ticīgajiem un  ciemiņiem, iesvētīja Jāzepa Aglonieša kapa pieminekli. Draudze pateicās bīskapam Jānim Bulim par Svētās mises upuri, par Dieva vārda sludināšanu, lūgšanām, viņa pūlēm Latgales garīguma un ticības uzturēšanā, par dievnamu uzturēšanu un celtniecību, draudžu garīgās vadības nodrošināšanu un savu personīgo ticības paraugu.

Pateicības vārdi izskanēja arī par Latgales radio uzturēšanu, kas ik dienas sludina Dieva vārdu, palīdz uzturēt cilvēkiem ticības garu, un kas īpaši vajadzīga tiem, kas vairs nespēj apmeklēt Dievnamu un piedalīties svētajā misē. Paldies Dievam un Rēzeknes-Aglonas diecēzes vadībai, kas mūsu draudzes aprūpei nozīmēja prāvestu Ringoldu, kas tik centīgi un pārliecinoši vada un māca mūs ticības ceļā. Lai Dievs palīdz mums sekot viņam un  ikvienam novada iedzīvotājam caur draudzes baznīcu atrast savu ceļu pie Dieva un neizniekot tik īso dzīves laiku pasaulīgajos  sīkumos! Paldies visiem priesteriem par mūsu draudzes baznīcas apmeklējumu un kopīgām lūgšanām Dieva godam un prāvesta Jāzepa Aglonieša piemiņai!

Lūgsim žēlsirdīgo Dievu, lai Viņš uzņem priestera Jāzepa dvēseli savās debesu mājās un atalgo viņu par  dedzīgo kalpojumu Baznīcai un tautai.

Laiks tik tiešām skrien aizvien ātrāk un cilvēks ar grūtībām cenšas tikt tam līdzi, kā man teica kāda lauku sieviņa –“Māsiņ, padomā, ka jau “laikam vairāk laika nav…””. Steigsim darīt labu un pateikties Dievam par katru nodzīvoto dienu!

Anna Orinska