dika_labeka

Projekts “Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana”, Nr. 16-01-Al34-A019.1101-000015

Mērķis: Radīt iedzīvotājiem pievilcīgu un ainavisku rekreācijas objektu, uzlabot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas un atpūtas iespējas.

Kārsavas pilsētā jau pirms 30 gadiem smilts, kuru izmantoja daudzdzīvokļu māju celtniecībai, ieguves rezultātā ir izveidojies dīķis. Dīķis atrodas starp vairākām daudzdzīvokļu mājām blakus pilsētas parkam. Daudzus gadus tā bija iedzīvotājiem iecienīta atpūtas vieta, bet ziemas periodā dīķis kalpoja kā slidotava. Taču laika gaitā dīķis aizauga – tā krasti apauga ar krūmiem un kokiem.

2011. gada aprīlī  SIA “REM PRO” izstrādāja tehnisko projektu pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai.

Tajā pašā gadā sadarbībā ar biedrību Eiroreģions “Ezeru zeme”, kura bija vadošais partneris, kā arī  Riebiņu, Daugavpils, Dagdas, Preiļu, Ilūkstes, Rēzeknes novadiem, Rēzeknes pilsētu un no Lietuvas puses Biržu, Anīkšču, Utenas, Visaginas rajonu pašvaldībām tika izstrādāts projekts “Sabiedrisko ūdens rezervuāru vides stāvokļa atjaunošana Latvijā un Lietuvā” un iesniegts Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas izsludinātajā konkursā, bet projekts diemžēl netika atbalstīts.

2015. gada rudenī pašvaldība par saviem līdzekļiem dīķi iztīrīja no aizauguma un dūņām, tā krastos izzāģēja bojātos kokus un mazvērtīgos krūmus, kā arī izlīdzināja krastus.

2016. gadā jūnijā izstrādāja jaunu projektu ar jau samazinātiem darbu apjomiem, jo no tāmes tika izņemti 2015.gada rudenī pašvaldības paveiktie dīķa labiekārtošanas darbi. Lai dīķim pieguļošo teritoriju padarītu skaistu un dažādotu ainavu tika pieaicināta  daiļdārzniece Ingrīda Reinika, kura augu izvietojumam izstrādāja vairākus shematiskus variantus.

Pašreizējā projekta ietvaros tika veikti sekojoši labiekārtošanas darbi – pievesta un izlīdzināta melnzeme, iesēta zāle, gar dīķa malu izveidota bruģa taciņa, uzstādītas apgaismojuma laternas, ierīkota strūklaka, izvietotas atkritumu urnas. Vadoties pēc izstrādātajām augu izvietojuma shēmām, iestādīti dekoratīvie augi: dažādu šķirņu spireja, tūjas, fizokarpi un apbērti ar mulčas segumu. Pagaidām tie ir vēl pavisam mazi, taču no mums ir atkarīgs, cik lieli izaugs un cik ilgi priecēs mūs ar savu skaistumu – tas ir ieguldījums ilgtermiņā.

Dīķa labiekārtošanas darbus veica SIA “ACUK”. Šī gada augusta spēcīgo lietavu rezultātā daudzās vietās tika izskalota melnzeme ar ieaugušo zālienu un firmai nācās jau daļu paveikto darbu darīt vēlreiz.

Soliņus izgatavoja un uzstādīja par pašvaldības līdzekļiem pašvaldības darbinieks, prasmīgs meistars, Dainis Jezupovs.

Projekta realizācijas rezultātā Kārsavas pilsētā ir radīts ainavisks rekreācijas objekts un sniegta alternatīva atpūtas iespēja brīvā dabā pie ūdens, kur smelties garīgo un fizisko enerģiju, popularizēts veselīgs dzīves veids, sakārtota vide. Saudzēsim vidi, kurā dzīvojam!

Projekta kopējās izmaksas EUR 37871,53,

Publiskais  finansējums EUR 34084,38,

Pašvaldības līdzfinansējums 10% no kopējām izmaksām EUR 3787,15.

Rita Jonikāne
projekta vadītāja