Kārsavas novada pašvaldības, reģ.Nr.90000017398, atklāts konkurss uz Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes  vadītāja(-as) amatu (1 amata likme uz nenoteiktu laiku, bruto mēnešalga EUR 950,00)

Prasības pretendentiem:

 1. Neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 1. Izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 2. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 3. Vismaz 3 gadu darba pieredze izglītības vai izglītības vadības  jomā.
 4. Pieredze  izglītības vadības darbā un pieredze  darba plānošanā izglītības iestādēs vasaras periodā tiks uzskatīta par prioritāti.

Pretendentam, saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma prasībām, jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Pieteikums (pēc noteikta parauga veidlapas- 1.Pielikums);
  1. Pretendenta aptaujas anketa (pēc noteikta parauga veidlapas- 2.Pielikums);
  1. Izglītības dokumentu un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas,
  1. Valsts valodas prasmes dokuments (ja nepieciešams);
  1. Motivācijas vēstule;
  1.  Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes  attīstības prioritārie virzieni (redzējums nākamajiem 5 gadiem) (līdz divām A4 lapām datorrakstā).

Tālrunis informācijai: 65781390; 28342785

Pretendentu pieteikumus (pievienojot konkursa nolikumā norādītos dokumentus) ar norādi „Konkursam uz Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja (-as) amatu”  aicinām iesniegt līdz 2021.gada 17.jūnijam:

 1. Personīgi -slēgtā aploksnē Kārsavas novada pašvaldības kancelejā sekretārei, darbdienās no pl.8.00 līdz pl.16.00
  1. Atsūtīt pa pastu līdz 2021.gada 17.jūnijam, adrese:  Kārsavas novada pašvaldībai, Vienības ielā 53, Kārsavā, LV – 5717, uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja(-as) amatu”.
  1. Atsūtīt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, uz e-pastu:  dome@karsava.lv

doc-icon.pngAtklātā konkursa nolikums27.57 kB

doc-icon.pngPielikums Nr. 117.61 kB

doc-icon.pngPielikums Nr. 219.97 kB

doc-icon.pngPielikums Nr.3 21.98 kB