Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

21.11.2019. Kārsavas vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Kārsavas vidusskolas 7.-9., 12.klašu, Salnavas pamatskolas 8.-9.klašu, Mežvidu un Mērdzenes pamatskolu 7.- 9.klašu skolēni piedalījās izglītojošajās spēlēs “Karjera” un „Līderis”. Nodarbības  vadīja biedrība “Dzīves un kvalitātes studija “Funa”.

Spēle „Karjera” laikā skolēni:

  • Mācījās pieņemt lēmumus neietekmējoties no apkārtējiem, atbildot un jautājumiem “jā” vai “nē”, pamatoja savas izvēles.
  • Diskutēja par labajam un sliktajiem paradumiem, kuri varētu ietekmēt viņu nākotni. Guva priekšstatu par laika plānošanas nozīmīgumu.
  • Iepazina profesijas, iejutās profesiju lomā, atdarināja tās.
  • Veica pašizpēti par savu izvēlēto profesiju, spējām un rakstura iezīmēm, izvērtēja iegūtos rezultātus.
  • Iepazina personības iezīmes, kādām būtu jāpiemīt kādas jomas profesionālim.

Spēle „Līderis” laikā skolēni:

  • Noskaidroja līderim raksturīgākās īpašības.
  • Mēģināja sakatīt līdera īpašība sevī un apkārtējos.
  • Mēģināja identificēt līderi zināmu personību vidū.
  • Katram skolēnam tika dota iespēja spēles laikā iejusties līdera lomā, tādējādi uzņemoties atbildību, atklāt savas līdera dotības.
  • Skolēni pamatoja savu viedokli kā arī uzklausīja citu biedru izteiktos viedokļus.

Nodarbību „Karjera” un „Līderis” laikā skolēni ieguva ne tikai zināšanas, bet arī pilnveidoja prasmes strādāt grupā, izteikt un pamatot savu viedokli, un izvērtēt savas stiprās puses.

Vaira Šicāne
Pedagogs karjeras konsultants